Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci

Na osnovu člana 5. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 106/2018) kao i člana 5.-9. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisuje se  sledeći:

 

 

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

 1. Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od 3 meseca, za

1 izvršioca na radnom mestu:

 

DOKTOR MEDICINE

 

USLOVI:     

-           VII-1 stepen stručne spreme, završene master akademske studije drugog stepena,

-           završen medicinski fakultet,

 • položen stručni ispit,
 • odobrenje za samostalni rad – licenca.

OPIS POSLOVA:

 • obavlјa pregled i lečenje bolesnika na odelјenjima za bolničko lečenje i rehabilitaciju na intenzivnoj nezi nivoa 2 i 3, gde se sprovode hitne intervencije, u skladu sa doktrinom rada u Bolnici,
 • daje stručno mišlјenje o nabavci i izdavanju lekova potrebnih za lečenje bolesnika,
 • vodi odgovarajuću dokumentaciju,
 • po uputstvu i pod nadzorom specijaliste sprovodi i kontroliše fizikalnu i medikamentnu terapiju bolesnika na odelјenju,
 • obavlјa poslove dežurnog lekara prema rasporedu,
 • prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem odgovarajućih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, odnosno obavlјa poslove u okviru svoje stručne spreme pod nadzorom doktora medicine, specijaliste ili subspecijaliste;
 • sprovodi zdravstvenu zaštitu stanovništva;
 • učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite;
 • obavlјa konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;
 • planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite;
 • utvrđuje vreme i uzrok smrti.
 • obavlјa i druge poslove iz svoje struke po nalogu rukovodioca medicinske službe.
 • obavlјa i druge poslove po nalogu direktora

 

ODGOVORNOST:

 • za svoj rad odgovoran je rukovodiocu medicinske službe.

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

 

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. -  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

v.d. direktora:

mr sc. med. dr ZoricaĆulibrk