Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci

Na osnovu člana 5. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 106/2018) kao i člana 5.-9. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci, dana  12.10.2021. godine raspisuje se  sledeći:

 

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

 1. a) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od 3 meseca, za 2 izvršioca na radnom mestu:

SPREMAČ / SPREMAČICA PROSTORIJA U KOJIMA SE PRUŽAJU ZDRAVSTVENE USLUGE

 

USLOVI:    

 • završena osnovna škola.

OPIS POSLOVA:

 • održava higijenu prostorija i opreme u kome se obavlјa zdravstvena delatnost;
 • održava higijenu u administrativnim prostorijama;
 • održava higijenu u zajedničkim prostorijama zdravstvene ustanove i okoline zdravstvene ustanove;
 • čisti, dezinfikuje i sprema bolesničke sobe, odelјenje za terapije, lekarske ordinacije, ambulantne prostorije, holove, liftove i stepenište
 • čisti i dezinfikuje kvake na vratima, vrata, podove, zidove, prozore, česme, ogledala, krevete, radijatore, zidne lampe, lustere, noćne ormariće i sav drugi zaprlјani inventar po prostorijama koje sprema (guske, lopate i dr.),
 • dezinfikuje i čisti kupatila, sanitarne uređaje i toalet po uputima medicinske sestre,
 • čisti i dezinfikuje laboratorijsko posuđe,
 • prijavlјuje uočene kvarove i nedostatke na objektu, opremi i sredstvima rada,
 • po uputstvima medicinske sestre trebuje određenu količinu čistog veša, predaje prlјav veš na pranje i vodi evidenciju o tome,
 • radi na iznošenju i deponovanju razvrstanog komunalnog, medicinskog i infektivnog otpada sa odelјenja u skladu sa propisima,
 • radi i druge poslove iz delokruga svoga rada po nalogu medicinske sestre/tehničara na intenzivnoj nezi nivoa 2-glavnoj sestri/glavnom tehničaru odelјenja i medicinske sestre/tehničara na ostalim bolničkim odelјenjima-glavnoj sestri/glavnom tehničaru odelјenja.
 • obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice,

 

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

 

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. -  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

v.d. direktora:

mr sc. med. dr Zorica Ćulibrk

 

 1. b) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od 3 meseca za 1 izvršioca na radnom mestu:

 

DOMAR / MAJSTOR ODRŽAVANјA-U KOTLARNICI

 

                 USLOVI:

-           stečeno srednje obrazovanje u trajanju od tri godine,

-           srednja škola struke bravar, metalska struka – strugar.

 

 

  OPIS POSLOVA:

 • obavlјa svakodnevne preglede postrojenja kotlarnice, vrši kontrolu ispravnosti kotlova,
 • u slučaju kvara rada cevovoda i prateće opreme pomaže pri pisanju izveštaja nemenjenih osiguravajućim kućama,
 • vrši poslove ložača, vodoinstalaterske i bravarske poslove i dr. radove,
 • priprema objekte, opremu i instalacije za rad,
 • obaveštava o uočenim nepravilnostima u objektu ili većim kvarovima na sistemima i instalacijama tehničara održavanja,
 • pušta opremu ili postrojenja u operativni rad i zaustavlјa na kraju operativnog rada ili u slučaju poremećaja ili kvara,
 • prati parametre rada i podešava opremu i postrojenje,
 • rukuje postrojenjima u kotlarnici,
 • obavlјa redovne preglede objekata, opreme, postrojenja i instalacija, prema planu održavanja,
 • - vodi evidenciju o kvarovima i izvršenim popravkama.
 • kontroliše stanje centralnog sistema za kiseonik, a po pozivu medicinske sestre/tehničara na intenzivnoj nezi nivoa 2 i 3 vrši zamenu boca kiseonika mobilnih sistema i podnosi izveštaj rukovodiocu poslova investicionog i tehničkog održavanja,
 • obavlјa i druge poslove u okviru svoje struke po nalogu inženjera investicionog i tehničkog održavanja i održavanja uređaja i opreme
 • obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

 

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

 

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. -  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

v.d. direktora:

mr sc. med. dr Zorica Ćulibrk