ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'' бр. 96/2019., члана 17. Статута, вд директора Института за ментално здравље дана 11.10.2021. године доноси

 

ОДЛУКУ

о расписивању јавног огласа за пријем у радни однос

ПСИХОЛОГА – 2 извршиоца на НЕОДРЕЂЕНО време и

медицинска сестра – техничар – 2 извршиоца на ОДРЕЂЕНО време, на замени привремено одсутних запослених, са пуним радним временом

 

 

  1. ПСИХОЛОГ: - 2 извршиоца на неодређено време

Опис послова: Обавља сложенију психодијагностичку процену пацијента, примењујући психолошки интервју, психолошке тестове и упитнике. Примењује тестове за процену интелигенције, тестове за процену когнитивних функција личности, упитнике и тестове личности, као и технике за процену специфичних и сложених психопатолошких поремећаја. Анализира добијене податке и пише психолошки налаз и мишљење. Учествује у раду стручног тима на нивоу организационе јединице и Клинике. Обавља психолошко саветовање и психотерапију, у складу са својим образовањем. Према потреби, води групе са пацијентима и њиховим породицама. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института.

Пробни рад у трајању од 6 месеци.

Услови:

  • високо образовање:
  • на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
  • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
  • здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа

 

 

  1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР У ОСТАЛИМ СТАЦИНАРНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПСИХИЈАТРИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ – 2 извршиоца на ОДРЕЂЕНО време, на замени привремено одсутних запослених

 

Опис послова:. Планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију. Обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану терапију и контролише узимање лекова. Врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама. Учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента. Прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље. Припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција. Учествује у набавци потребног материјала. Одлаже и уклања медицинских отпадна прописани начин.Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института.

 

 

Услови:

средње образовање

стручни испит;

лиценца;

најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању;

здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа.

 

Заинтересовани кандидати, уз пријаву на јавни оглас - молбу, достављају:

 радну биографију,

фотокопију дипломе о завршеној школи и

уверење о положеном стручном испиту.

 

Јавни оглас ће бити објављен на сајту Националне службе за запошљавање,  сајту Министарства здравља,  огласној табли и интенет страници Института за ментално здравље. Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама.  Изабрани кандидати дужни су у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору доставе документа у оригиналу или у овереним фотокопијама: радна биографија, уверење о положеном стручном испиту, лиценца, доказ о радном искуству (радна књижица или извод из ПИО Фонда), као и уверење о здравственој способности утврђено од стране надлежног здравственог органа.    

 

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за ментално здравље www.imh.org.rs и неће се достављати учесницима огласа. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаве доставити на адресу:  Институт за ментално здравље, Милана Кашанина бр. 3, Београд, са назнаком: ''За јавни оглас'' или предати лично у писарницу Института.