Дом здравља „Дољевац“

На основу члана 7. став 1. тачка 3. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна  покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС “, бр. 96/2019 и 58/2020-Анекс), члана 21. Статута Дома здравља ‘’Дољевац’’, а у складу са Кадровским планом Министарства здравља број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.године, Инструкцијом Министарства здравља број: 120-01-151/2020-02 од 26.08.2021.године и Одлуком директора Дома здравља „Дољевац“ из Дољевца, расписује се:

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА, НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ за следеће радно место:

- доктор стоматологије специјалиста – 1 (један) извршилац у Одељењу за стоматолошку здравствену заштиту

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Сл. Гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - Одлука УС, 113/2017 и 95/2018-Аутентично тумачење) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији радних задатака Дома здравља “Дољевац“ из Дољевца.

Опис послова за наведено  радно место из става 1. ове Одлуке је утврђен  Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и послова Дома здравља „Дољевац“.

 

УСЛОВИ  за заснивање радног односа:

 

  • доктор стоматологије специјалиста:

 

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из опште стоматологије;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из опште стоматологије;

- стручни испит;                    

- лиценца;

- специјалистички испит;

- најмање 3 (три) године и 6 (шест) месеци искуства у звању доктора стоматологије;

- потребно познавање информационих технологија, основе статистике и начина долажења до медицинских информација употребом интернета

- возачке дозволе ,,Б” категорије;

 

Кандидат је дужан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

            -  оверену фотокопију дипломе,

            -  оверену фотокопију уверења о положеном стручном  испиту,

            -  оверену фотокопију  лиценце надлежне коморе,

               - оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком  испиту,

            - доказ о досадашњем  радном искуству (фотокопију радне књижице и уговора о

                 раду),

               -  фотокопију личне карте/очитану  личну карту,

               - оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству,

               - оригинал или оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених и матичне

                 књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)

            -  кратку биографију.

 

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос на одређено време, у трајању до 31.12.2021.године због повећаног обима посла . Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и исте обрађује надлежна служба за кадрове у Дому здравља „Дољевац“.

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати непосредно, лично у Дому здравља „Дољевац“, или послати поштом на адресу: Дом здравља „Дољевац“ улица Др Михајла Тимотијевића број 6, 18410 Дољевац, са назнаком „Пријава за конкурс“.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

На разговор могу бити позвани само кандитати који уђу у ужи избор.