Дом здравља Приштина

           На основу члана 192 а вези са чланом 24-27 Закона о раду„Службени гласник РС“број 24/05 и 61/05,54/2009. 75/2014 75/15,/13/2017,одлукаУС,113/18,и95/2018 ), чланова  7 - 9. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија , аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 )  и Акта министарства здравља број 112-01-01047/2021-02 од 12.oктобра 2021.године везано за   саласност Комисије за двање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  Закључком  51-број 112-8889/2021 од 28. септембра  2021.године в.д. директора , расписује

                                                       

 КОНКУРС

за пријем у радни однос

         Оглашава се потреба за пријем у радни однос са пуним радним временом на неодређено време за следећа радна места у  Домu здравља Приштина   и то :

 1.Доктор медицине  за рад у амбуланти Домa здравља Приштина у  Бабушу –1 извршилац

  1. 2. Медицинска сестра /техничар општег смера за рад у амбуланти Домa здравља, Приштина у Приштини – 1 извршилац,
  2. 3. Возач санитетског возила за рад у  Дому здравља Приштина у Грачаници.
  3. Хигијеничар за рад у Дому здравља Приштина у Грачаници –1 извршилац.

 

Услови за заснивање радног односа за радно место доктора медицине

-завршен Медицински факултет.

-положен стучни испит,

- важећа лиценца                                                      

                                                                 

Услови за заснивање радног односа за радно место медицинског  техничара/ сестре

 завршена средња медицинска школа , општи смер 

 положен  стручни испит

-важећа лиценца .

     Услови за заснивање радног односа за радно место возача

  Завршена средња школа

- Возачка дозвола Б категорије 

 

   Услови за заснивање радног односа за радно место хигијеничара/ спремачице

   -нижа стручна спрема 

  Уз пријаву  за Конкурс  својеручно потписану са кратком биографијом , адресом , e/mail адресом и контакт телефоном , кандидати у затвореној коверти подносе :

 - оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила ;

 - оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за радна места под тачком 1 и 2 ;

- оверену фотокопију лиценце издате од надлежне коморе или оверену фотокопију Решења о упису у именик Коморе за радна места под тачком 1 и 2, ;

- оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених –

 оверену фотокопију Извода из матичне књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме ) ;

 - личну карту ( очитану ) ;

 - оверену фотокопију Уверења о држављанству;

 - лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за који се заснива радни однос.

 

   Кандидати који испуњавају услове конкурса могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата, о чему одлуку доноси в.д. директора

. Одлука о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос  биће донета у року од највише 30 дана од дана завршетка огласа.

 Пре заснивања радног односа кандидат који буде изабран је дужан да достави :

- Уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак ( уверење издаје суд) не старије од 6 месеци

- Уверење о (не) кажњавању (уверење издаје полицијска управа) не старије од 6 месеци

  Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора у радни однос . Подаци се не могу користити у друге сврхе .

 Конкурс објавити код Националне службе за запошљавање , интернет страницама Министарства здравља РС/Огласи и конкурси здравствених установа и  Огласној табли  Дома здравља Приштина .

   Пријаве са могу послати поштом на адресу: Дом здравља  Приштина , Грачаница – Пријава на оглас , ул. Томислава Секулића бб , 38205 , АП К и М , или доставити лично у

   Дому здравља Приштина , служби за правне послове , са назнаком за које радно место се подноси пријава на Конкурс .       

    Рок за подношење пријава  је 8( осам) дана од дана објављивања конкурса на интернет страницама Националне службе за запошљавање .

    Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве достављене електронском поштом биће одбачене и неће се узети у разматрање.