Здравствени центар Пећ

На основу члана 24. И 192. става 1. Закона о раду („Службени гласник Републике Србије“ бр. 24/05 и 61/05, 54/09, 62/13, 75/14, 13/17, 113/17, 95/18), члана 7-9 Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 96/2019 и 58/2020) Кадровског плана за здравствени центар Пећ ѕа 2018. Годину в.д. директора објављује

 

КОНКУРС

За пријем у радни однос на неодређено време

са пуним радним временом на радним местима и то:

 

  1. Медицинска сестра (општи  смер) – 2 извршиоца на неодређено време.

.

 

Опис посла за наведена радна места утврђен је Правилником о организацији и систематизацији радних места Здравственог центра Пећ.

Поред општих услова утврђених Законом о раду, кандидати требају да испуњавају и следеће услове:

 

СТРУЧНА СПРЕМА

ОБРАЗОВАЊЕ: Средња медицинска - општи смер, 4 степен образовања

ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТ/РАДНО ИСКУСТВО

-Положен стручни испит

-Лиценца или решење о упису у надлежну комору        

 

  Уз пријаву својеручно потписану са кратком биографијом, адресом, е/mail адресом и контакт телефоном, кандидати у затвореној коверти подносе:

-Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајучћег профила;

-Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за радно место под тачком 1;

-Оверена фотокопија лиценце издате од надлежне коморе или фотокопију решења о упису у именик коморе за радно место под тачком 1;

-Оверена фотокопија Извода из матичне књиге рођених

-Оверену фотокопију Извода из матичне књиге  венчаних (ако је кандидат променио презиме);

-Личну карту (очитану)

-Оверену фотокопију Уверења о држављанству;

-Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;

         Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата, о чему одлуку доноси в.д. директора.

         Одлука о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана завршетка огласа.

         Пре заснивања радног односа кандидат који буде изабран је дужан да достави:

-Уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд) не старије од  6 месеци

-Уверење о ( не) кажњавању (уверење издаје полицијска управа) не старије од 6 месеци.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

         Оглас објавити код националне службе за запошљавање, интрнет страницама Министарства здравља РС/Огласи и конкурси здравствених установа и интернет страници Здравственог центра Пећ.

        Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страницама Националне службе за запошљавање.

        Пријаве се могу послати поштом на адресу: Здравствени центар Пећ бб, 38310 Гораждевац, или доставити лично у Дом здравља Гораждевац.

        Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

        Пријаве достављене електронском поштом биће одбачене и неће се узети у разматрање.