ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ

На основу члана 9. Став 3. Посебног колективног уговора за здравтсвене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и члана 22. Статута Института за трансфузију крви Србије, доносим

 

О Д Л У К У

            Поништава се оглас за пријем једног извршиоца послова радног места лабораторијски техничар у дијагностици у Одељењу за прикупљање крви и компонената крви, у радни однос на одређено време најдуже до три месеца трајања који је објављен на сајту Министарства здравља дана 09.09.2021. и на сајтовима Националне службе запошљавања, Института за трансфузију крви Србије и на  Огласној табли Института дана 10.09.2021. године, пошто је пријаву на оглас поднео само један кандидат који се није одазвао позиву на разговор ради заснивања радног односа.

Ова одлука се има се објавити на сајту Министарства здравља, Националне службе за запошљавање, Института за трансфузију крви Србије и на Огласној табли Института.

 

О б р а з л о ж е њ е

Дана 09.09.2021. објављен је оглас на сајту Министарства здравља и дана 10.09.2021. на сајтовима Националне службе за запошљавање, Института за трансфузију крви Србије и Огласној табли Института за пријем једног извршиоца послова радног места лабораторијски техничар у дијагностици у Одељењу за прикупљање крви и компонената крви у радни однос на одређено време до три месеца трајања.

Одлуком директора именована је комисија за обраду наведених пријава на оглас, која је констатовала да је пријаву на оглас поднео само један кандидат, који се није одазвао позиву на разговор и из тог разлога није дошло до заснивања радног односа.

Имајући у виду изложено, Комисија је предложила директору поништавање огласа.

На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву.