ДОМ ЗДРАВЉА ИСТОК

На основу члана 24 и 192. става 1. Закона о Раду („Службени гласник РС“ бр 24/05 и 61/05, 54/09, 62/13,75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.96/2019 и 58/2020), Кадровског плана за Дом здравља Исток за 2018. годину и Закључка 51-број: 112-8889/2021 од 28. септембра 2021. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава   в.д. директора Дома здравља Исток објављује

 

КОНКУРС

 ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

                Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на упражњеним радним местима и то:

 

I.

 

  1. лабораторијси техничар -1 извршилац,
  2. медицинска сестра/ техничар у амбуланти.

 

Опис послова за наведена радна места утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља Исток.

II.

 

                Поред општих услова утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

 

Под бројем 1.

 

СТРУЧНА СПРЕМА/

ОБРАЗОВАЊЕ: Средње образовање IV степен одговарајућег образовања

ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТ/РАДНО ИСКУСТВО

-Радно искуство најмање 6 месеци

- Положен државни испит

Под бројем 2.

 

СТРУЧНА СПРЕМА/

ОБРАЗОВАЊЕ: Средње образовање IV степен одговарајућег образовања

ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТ/РАДНО ИСКУСТВО

-- Положен државни испит

 

III.

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

 

     Уз пријаву својеручно потписану  са кратком биографијом, адресом, e-mail адресом и контакт телефоном, кандидати у затвореној коверти подносе;

- Личну карту (очитана);

- Уверење о држављанству (оригинал);

- Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила (оверена фотокопија);

- Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту;

- Фотокопија извода из матичне књиге рођених (венчаних-ако је кандидат променио презиме);

- Кандидати који имају радно искуство потребно је да доставе доказ /потврду о радном / волонтерском раду у струци;

- Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;

 

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата, о чему одлуку доноси в.д. директор.

Одлука о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос биће донета у року од 30 дана од дана завршетка огласа.

Пре заснивања радног односа кандидат који буде изабран је дужан да достави:

- Уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд) не старије од 6 месеци;

- Уверење о (не) кажњавању (уверење издаје полицијска станица) не старије од 6 месеци;

Пријавом за оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

                Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, на интернет страницама Министарства здравља РС/ Огласи и конкурси здравствених установа и интернет страници Дома здравља Исток.

                Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати поштом на адресу : Дом здравља Исток-Осојане- пријава за оглас, 38334 Осојане, АП КиМ , или доставити лично у Дому здравља Исток-Осојане, Служби за правне послове, са назнаком за које радно место се подноси пријава на оглас.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пријаве достављене електронском поштом биће одбачене и неће се узети у разматрање.