ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ

                На основу члана  7. Колективног уговора Дома здравља Нови Кнежевац (бр.01-02/3 од 09.07.2021.године) и члана 19. тачка 4. Статута Дома здравља Нови Кнежевац,  Директор Дома здравља Нови Кнежевац расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време за следеће радно место:

 

  1. Домар/мајстор одржавања, на неодређено време са пуним радним временом…...... 1 извршилац

 

Услови за заснивање радног односа:

- Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом,

- Завршено средње образовање,

- Положен возачки испит за Б категорију,

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

  • пријаву на оглас са кратком биографијом
  • фотокопију личне карте
  • уверење о држављанству
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи
  • Фотокопија возачке дозволе

Предност имају кандидати са претходним радним искуством.

            Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од објављивања огласа у листу “Послови” Националне службе за запошљавање, на званичној веб страници Министарства здравља Републике Србије и сајту Дома здравља Нови Кнежевац. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

            Кандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.

            Пријаве са траженом документацијом слати на адресу : Дом здравља Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр.85, 23330 Нови Кнежевац са назнаком “ ЗА КОНКУРС-НЕ ОТВАРАТИ”.