ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

            На основу члана 16. Статута Опште болнице Сремска Митровица, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020-Анекс I), на основу дописа Министарства здравља Републике Србије, број 112-01-1047/2021-02 од дана 12.10.2021.године и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-8889/2021 од дана 28.09.2021.године,  в.д.директора Опште болнице Сремска Митровица

 

 Р а с п и с у ј е

 О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на неодређено време

 

 

 

1.Доктор медицине  – Одељење за инфективне болести - Сектор за интернистичке гране медицине, на неодређено време, са пуним радним временом.

                                                                                                                                                            Извршилац 1  

                                       

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Високо образовање, завршен Медицински факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, положен стручни испит, лиценца.

Опис:  -превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором специјалисте или субспецијалисте;

– спроводи здравствену заштиту становништва;

– учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

– обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

– планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

–утврђује време и узрок смрти.                                                                                                                         

-Ради друге послове из свог делокруга рада по налогу начелника Службе и начелника Сектора којима је непосредно одговоран за свој рад. Радно место са повећаним ризиком.

 

2.Виши радиолошки техничар у дијагностици  – Служба за радиолошку дијагностику - Сектор заједничких медицинских послова, на неодређено време, са пуним радним временом.

                                                                                                                                                            Извршилац 1  

                                       

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Високо образовање на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, смер струковни медицински радиолог или на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године смер виши радиолошки техничар, положен стручни испит, лиценца.

Опис: Асистира код РТГ снимања и скопија. Води и одговара за стручну документацију и филмотеку,  развија и издаје филмове, самостално врши снимања која му повери начелник и доктор. Врши специјална снимања, ради контрасну радиографију и томографију. Даје контрастна средства. Ради и  друге послове из свог делокруга и по налогу начелника и доктора. Изложен је опасности од јонизујућег зрачења. За свој рад непосредно одговара главном РТГ техничару и начелнику службе. Радно место са повећаним ризиком.

 

3.Виша медицинска сестра техничар на неонатологији – главна сестра техничар  – Одељење за новорођенчад - Служба гинекологије и акушерства, Сектор клиничких служби, на неодређено време, са пуним радним временом.

                                                                                                                                                            Извршилац 1  

                                       

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Високо образовање из области медицине: на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, смер струковна медицинска сестра или на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, смер виши медицински техничар,положен стручни испит, лиценца.

Опис: Организује и контролише рад сестара и помоћних радника у оделењу. Непосредно учествује у процесу рада, нези болесника и подели терапије на оделењу. Помаже доктору приликом прегледа и интервенција. Саставља јеловник и благовремено га предаје кухињи и  контролише поделу хране на оделењу. Уз сагласност главне сестре Опште Болнице организује спровођење санитарних и хигијенско-епидемиолошких мера и предлаже мере за њихово побољшање. Контролише исправност апарата и инструмената и обезбеђености потребним инвентаром и  материјалом  у оделењу. Води евиденцију о потрошњи лекова и санитетског материјала,  снабдевености постељама, униформама и лековима и предлажу шефу оделења мере за рационално коришћење материјала и лекова. Контролише вођење медицинске и друге документације из домена рада медицинских сестара и помоћног особља на оделењу. Врши задуживање и раздуживање инвентара у оделењу  за шта одговара и врши контролу инвентара. Стара се о дисциплини на одељењу. Ради и друге пoслове из своје стручности  по налогу главног техничара Опште болнице и начелника сектора. Радно место са повећаним ризиком.

 

4.Медицинска сестра техничар у трансфузиологији  – Служба за снабдевање крвљу и крвним дериватима, Сектор за заједничке медицинске послове, на неодређено време, са пуним радним временом.

                                                                                                                                                            Извршилац 1  

                                       

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена  средња  Медицинска школа општег или лабораторијског смера, положен стручни испит, са или без положеног програма специјалистичког образовања образовног профила медицинска сестра-техничар за рад у Служби за снабдевање крвљу и крвним дериватима, лиценца

Опис: Ради све рутинске анализе уведене у оделењу. Узима крв од даваоца и од амбулантних пацијената, врши чишћење и стерилизацију инструмената и   просторија, сређивање картотеке, води сву потребну документацију у вези  даваоца   крви. Одређује крвне групе и РХ фактора даваоца крви, абулантних пацијената и стационарних болесника. За болесника врши  интерреакције и друге  имуное анализе. Стара се да се на правилан начин чува свежа крв и крвни продукти. Издаје крв и крвни продукт, материјале за вршење анализе-серума. Учествује у сменском и терапијском раду. Примопредају дужности врши  усмено и писмено. Припрема и шаље крв за "НЕП" и у друге установе по потреби. Ради и друге послове по налогу главне сестре-техничара, специјалисте трансфузиолога, начелника службе којима непосредно и одговара за свој рад.  Радно место са повећаним ризиком.

 

5.Медицинска сестра техничар у операционој сали – медицинска сестра техничар анестетичар  – Одељење анестезије - Служба анестезије са реаниматологијом, Сектор за заједничких медицинских послова, на неодређено време, са пуним радним временом.

                                                                                                                                                            Извршилац 1  

                                       

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Средње образовање у трајању од четири године, завршена средња медицинска школа општег  смера, положен стручни испит, лиценца.

Опис: Врши припремање материјала за анестезију. Брине се о исправности апарата за анестезију. Брине  се о болеснику. После извршене анестезије доводи апарате у стање готовости, као и сву опрему. Стара се да на одређеном месту, тј. у операционој сали увек буде довољна количина медикамената и раствора, као и гасова који се рутински користе. Врши гасну стерилизацију гумених материјала. Ради и друге послове по налогу у својој стручности из делокруга рада своје службе. За свој рад  одговара главном анестетичару , шефу оделења,  начелнику счижбе којима непосредно одговара за свој рад. Радно место са повећаним ризиком.

 

6.Медицинска сестра техничар у интензивној нези нивоа 3  – Одељење реанимације и интензивне неге - Служба анестезије са реаниматологијом, Сектор за заједничких медицинских послова, на неодређено време, са пуним радним временом.

                                                                                                                                                            Извршилац 1  

                                       

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Средње образовање у трајању од четири године,завршена средња Медицинска школа општег смера, положен стручни  испит, лиценца

Опис: Врши стручну помоћ при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљена редовним школовањем. Непосредно учествује у нези болесника од пријема до отпуста са оделења према дневном распореду рада. Врши поделу терапије према упуту доктора датом на листи за терапију и уноси врсту и количину лека који је дала пацијенту у књигу терапије. Припрема материјал и инструменте за стерилизацију и исту спроводи. Води рачуна о исправности апарата, инструмената и материјала којима се служи у раду. Учествује у подели хране пацијентима, уредно води медицинску документацију и    шаље потребне извештаје. Даје предлог главној сестри за побољшање рада из свог домена. Врши и друге послове које јој према указаној потреби одреди начелник, шеф оделења, главна сестра оделења и ординирајући доктор. За свој рад одговорна је главној сестри-техничару, шефу оделења, начелнику службе. Радно место са повећаним ризиком.

 

7.Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима  – Одељење за дерматовенерологију -  Сектор за интернистичке гране медицине, на неодређено време, са пуним радним временом.

                                                                                                                                                            Извршилац 1  

                                       

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Средње образовање у трајању од четири године,Завршена средња Медицинска школа општег смера, положен стручни  испит, лиценца.

Опис: Врши стручну помоћ при пружању услуга здравствене заштите, интервенцијама које се раде,  као и прегледа у амбуланти и на оделењу. Даје ињекције и прописану терапију пацијентима, врши превијање  уз надзор доктора медицине  у амбуланти и  узима биолошки материјал за лабораторијске анализе.  Одржава нструментарију у исправном стању и у стању употребљивости. Стара се о попуни материјала потребног за нормално обављање послова, одговара за чистоћу и ред обавља потребне административне послове у амбуланти. Прима болеснике, врши отварање и сређивање болесничких картона, контролише здравствене књижице, попуњава упуте, наплаћује услуге од лица без осигурања, наплаћује партиципацију. Поред напред наведених послова учествује у свим дијагностичким-терапеутским пословима у амбуланти за које је оспособљена редовним школовањем, а у вези оболења које се односе на профил рада одељења. За свој рад одговорна је главној сестри-техничару у служби, шефу и начелнику Сектора. Непосредно учествује у нези болесника од пријема до отпуста са оделења према дневном распореду рада. Врши поделу терапије према упуту доктора датом на листи за терапију и уноси врсту и количину лека који је дала пацијенту у књигу терапије. Припрема материјал и инструменте за стерилизацију и исту спроводи. Води рачуна о исправности апарата, инструмената и материјала којима се служи у раду. Учествује у подели хране пацијентима, уредно води медицинску документацију и шање потребне извештаје. Даје предлог главној сестри за побољшање рада из свог домена. Врши и друге послове које јој према указаној потреби одреди начелник,шеф оделења,главна сестра и ординирајући доктор. За свој рад одговорна је шефу оделења, главној сестри и начелнику сектора.

 

8.Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима – медицинска сестра техничар у централној стерилизацији  – Одељење операционе јединице са стерилизацијом -  Сектор за хируршке гране медицине, на неодређено време, са пуним радним временом.

                                                                                                                                                            Извршилац 1  

                                       

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Средње образовање у трајању од четири године, завршена средња Медицинска школа општег смера,положен стручни испит, лиценца

Опис: Стерилише сав материјал за операцију, шприцеве, игле, инструментарији, итд. За потребе   целе службе уз прописано вођење евиденције.Одржава аутоклаве и стара се о њиховој   исправности.  Ради и друге послове по налогу начелника службе и  главној  сестре-техничару службе којима   непосредно и одговара за свој рад. Радно место са повећаним ризиком.

 

9.Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима – Одељење урологије -  Служба опште хирургије - Сектор за хируршке гране медицине, на неодређено време, са пуним радним временом.

                                                                                                                                                            Извршилац 1  

                                       

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Средње образовање у трајању од четири године, завршена средња Медицинска школа општег смера, положен стручни испит, лиценца

Опис: Врши стручну помоћ при пружању услуга здравствене заштите, интервенцијама које се  раде,  као и прегледа. Даје ињекције и прописану терапију пацијентима, врши превијање уз надзор доктора медицине. Узима биолошки материјал за лабораторијске анализе Одржава инструментарију у исправном стању и у стању употребљивости. Стара се о попуни материјала потребног за нормално обављање послова, одговара за чистоћу и ред обавља потребне административне послове. Прима болеснике, врши отварање и сређивање болесничких картона, контролише здравствене књижице, попуњава упуте, наплаћује услуге од лица без осигурања, наплаћује партиципацију. Поред напред наведених послова учествује у свим дијагностичким-терапеутским пословима за које је оспособљена редовним школовањем, а у вези оболења које се односе на профил рада оделења. За свој рад одговорна је главној сестри-техничару на оделењу и шефу оделења којима је непосредно и одговорна за свој рад.

 

10.Возач санитетског возила у болничким установама – Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања - Сектор заједничких медицинских послова, на неодређено време, са пуним радним временом.

                                                                                                                                                            Извршилац 1  

                                       

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017, 95/2018 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Средње образовање у трајању од четири године или Средње стручно образовање у трајању од три године - Завршена школа за КВ возача, положен возачки испит Б категорије, 6 месеци радног исксутва

Опис: Врши хитан санитетски превоз пацијената као и  санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан,  помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената, врши и друге врсте превоза у зависности од потребе службе/одељења. Одржава, прати и води евиденцију о исправност возила и опреме  у возилу; .Води путне радне налоге за санитетска  возила  службе, свакодневно врши контролу исправности возила,контролу воде,горива, моторног уља, пнеуматика и брине о правовременом одржавању и исправности возила. За свој рад одговоран је начелнику службе/одељења. Ради и друге послове из домена своје стручности, а по налогу начелника службе / одељења. Радно место са повећаним ризиком.

 

               Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

    -  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

    -  Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

    -  Фотокопија Уверења о положеном стручном испиту

    - Фотокопија Лиценце или Решење о упису у Лекарску комору Србије односно Комору мед.сестара и здрав.техничара

    -  Фотокопија важеће личне карте

    -  Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом  

    - Уверење о држављанству (да није старије од 6 месеци)

              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Напомена: Кандидат који буду примљени у радни однос по овом огласу дужан је да достави оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од надлежног Диспанзера медицине рада. У случају да изабрани кандидат не испуњава услове у погледу здравствене способности за рад на радном месту, вршиће се поновни избор из реда кандидата који су конкурисали за то радно место.

 

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се путем поштe или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за који оглас и које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.