ДОМ ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО" У КРАЉЕВУ

На основу  члана 7, 8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019 и 58/2020 Анекс 1) и Одлуке вд директорке Дома здравља "Краљево" у Краљеву број: 5-1563 од 21.10.2021. године,  Дом здравља "Краљево" у Краљеву расписује   

                                

О   Г   Л   А   С        

За пријем у радни однос на одређено време у трајању до 24 месеца због повећеног обима посла, са пуним радним временом, за рад у Служби за зравствену заштиту одраслих становника , Дома здравља "Краљево" у Краљеву:

 

  1. 1 (један) доктор медицине;
  2. – 1 (једана) медицинска сестра.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Краљево“ у Краљеву:

 

Под тачком 1. - Медицински факултет и положен стручни испит

Под тачком 2. - Виша или средња стручна спрема, општег или педијатријског смера и положен стручни испит

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 - оверену фотокопију дипломе о завршеној школи - факултету;

 - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

 - извод из матичне књиге рођених;

 - кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.      

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.

Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.
Кандидати који буду изабрани, пре закључивања уговора о раду дужни су да доставе доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Пријаву са документацијом доставити ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ПОШТЕ, на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.