УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

На основу Одлуке В.Д. Директора Универзитетског клиничког центра Србије бр.15993 од 19.10.2021. године и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019), а у процесу реализације уговора потписаног са Канцеларијом UNOPS бр.13632 од 03.09.2021.године о пружању финансијске подршке за запошљавање особља као одговор на ситуацију изазвану вирусом Covid-19,

 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца, а најдуже до 31.01.2022. године у складу са позитивним прописима и то све за

СЛУЖБУ ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ

 

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИK СА ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 1 ИЗВРШИЛАЦ

- 1 виши лабораторијски техничар на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месецa, a најдуже до 31.01.2022. године 

 

Услови: VI степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит

 

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИК СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 3 ИЗБРШИОЦА

- 3 лабораторијска техничара са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца, a најдуже до 31.01.2022. године 

 

Услови: IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
  • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
  • доказ о радном стажу, уколико кандидат има радног стажа (листинг из ПИО фонда, фотокопија радне књижице и друго)
  • уверење о држављанству

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама УКЦС и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове УКЦС радним данима од 14 до 15 часова.

 

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената и у обавези су да у пријави наведу за која радна места конкуришу.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви УКЦС, или послати поштом на адресу: Универзитетски клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници УКЦС.

Кандидати, здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведених докумената, могуће је заснивање радног односа.

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.