Дом Здравља Чока

На основу члана 7 став 1 тачка 3 и члана 8 Посебног колективног Уговора за здравстене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ( „Службени Гласник РС“ број 96/2019 и 58/2020 – Анекс I ) , чланова 7 и 8 Посебног Колктивног Уговора Дома здравља Чока закљученог дана 02.03.2020. године заведеним под бројем 181-А/2020 и члана 24 Статута Дома здравља Чока, а у складу са Кадровским планом Дома здравља Чока  за 2021. годину број бр. 112-01-114/2021-02 од 31.03.2021. године, директор Дома здравља Чока Др. Биљана Мусулин Јањић доноси одлуку да се распише :

 

 

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос

на неодређено време

 

 

Члан 1

 

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом :

 

  • Самостални финансијско – рачуноводствени сарадник

                У СЛУЖБИ ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ , Одсек за  економско-финансијске послове, интерну контролу и статистику

 – 1 извршилац

 

Члан 2

Опис послова : се одређује према организацији и систематизацији послова Дома здравља Чока заведеним под бројем 77/2018 од дана 23.03.2018. године.

Члан 3

 

Услови : Поред општих услова предвиђених Законом, захтева се:

 

  • -средње стручно образовање из области економије ,
  • знање рада на рачунару;
  • -најмање три године радног искуства у области економије и књиговодства.

 

Члан 4

 

Као доказ о испуњености услова уз пријаву обавезно доставити :

 

  • Кратку биографију
  • Фотокопију личне карте
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеном образовању
  • сертификат (самостални рачуновођа)                                         
  • Потврду пензијског фонда о радном стажу

 

Члан 5

 

Рок за подношење пријаве је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа (конкурса ) на званичној интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Оглас се објављује на званичној интернет страници Министарства здравља Републике Србије и Националне Службе за запошљавање.

 

Члан 6

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 ( тридесет ) дана од дана истека рока за подношење пријава.

Кандидати који не буду изабрани  не могу да захтевају повраћај конкурсне документације.

 

 

Члан 7

Кандидати пријаве са конкурсном документацијом могу доставити лично Кадровској служби Дома здравља Чока или могу послати поштом на адресу : Дом здравља Чока, улица Сенћанска број 3, 23320 Чока са назнаком „ Пријава на оглас“.

Документација која није предата у временском року од 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа ( конкурса ) неће бити узете у разматрање као ни конкурсна документација која је непотпуна.