Дом Здравља Чока

На основу члана 7 став 1 тачка 3 и члана 8 Посебног колективног Уговора за здравстене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ( „Службени Гласник РС“ број 96/2019 и 58/2020 – Анекс I ) , чланова 7 и 8 Посебног Колктивног Уговора Дома здравља Чока закљученог дана 02.03.2020. године заведеним под бројем 181-А/2020 и члана 24 Статута Дома здравља Чока, а у складу са Кадровским планом Дома здравља Чока  за 2021. годину број бр. 112-01-114/2021-02 од 31.03.2021. године, директор Дома здравља Чока Др. Биљана Мусулин Јањић доноси одлуку да се распише :

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос

на неодређено време

 

 

Члан 1

 

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом :

 

 • АДМИНИСТРАТОР ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА

                У СЛУЖБИ ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ ,

            Одсек за правне, кадровске и информатичке послове1 извршилац

 

 

Члан 2

 

Опис послова : се одређује према организацији и систематизацији послова Дома здравља Чока заведеним под бројем 77/2018 од дана 23.03.2018. године и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља Чока од 26.02.2021. године.

 

Члан 3

 

Услови : Поред општих услова предвиђених Законом, захтева се:

 

 • образовање на основним студијама ИТ сектора у трајању од најмање две године, по пропису који уређује високо образовање до 10. септембра 2005. године или средњи степен образовања,
 • сертификат о обучености о раду у инфрматичком програму Јава на факултету техничких наука или електотехничком факултету, као и висок степен знања рада у Хелијант програму,
 • Најмање пет ( 5 ) година рада у здравству,
 • Положен вожачки испит за Б категорију.

 

Члан 4

 

Као доказ о испуњености услова уз пријаву обавезно доставити :

 

 • Кратку биографију
 • Фотокопију личне карте
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном образовању
 • сертификат и из ИТ сектора                                         
 • Потврду пензијског фонда о радном стажу у здравству
 • Фотокопију возачке дозволе

 

Члан 5

 

Рок за подношење пријаве је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа (конкурса ) на званичној интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Оглас се објављује на званичној интернет страници Министарства здравља Републике Србије и Националне Службе за запошљавање.

 

Члан 6

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 ( тридесет ) дана од дана истека рока за подношење пријава.

 

Кандидати који не буду изабрани  не могу да захтевају повраћај конкурсне документације.

 

 

Члан 7

 

Кандидати пријаве са конкурсном документацијом могу доставити лично Кадровској служби Дома здравља Чока или могу послати поштом на адресу : Дом здравља Чока, улица Сенћанска број 3, 23320 Чока са назнаком „ Пријава на оглас“.

 

Документација која није предата у временском року од 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа ( конкурса ) неће бити узете у разматрање као ни конкурсна документација која је непотпуна.