Дом здравља Опово

На основу члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуоправе (''Сл. гласник РС'' бр. 96/2019 и 58/2020) у складу са Кадровским  планом Дома здравља Опово за 2020. годину, бр. 112-01-31/2020-02, члана 24. Статута Дома здравља Опово и Одлуке директора Дома здравља   од 21.10.2021 директор расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

На одређено време због замене одсутне запослене до повратка са породиљског одсуства, са пуним радним временом

  1. Доктор медицине у хитној медицинској помоћи – Служба за здравствену заштиту одраслих, хитном медицинском помоћи, санитетским транспортом и кућним лечењем – Одељење за хитну медицинску помоћ

Услови за обављање послова:

Високо образовање на интегрисаним академским студијама из области медицине по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Опис послова :

Дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести); обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала; даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада; збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; прати, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; утврђује време и узрок смрти; обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног руководиоца и њему одговара за свој рад.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, број телефона и e-mail адресу.
  • Копија дипломе о завршеном Медицинском факултету; 
  • Копија уверења о положеном стручном испиту;
  • Копија лиценце/решења о лиценци од Лекарске коморе Србије;
  • Доказ о радном искуству.

 

Пријаве на оглас доставити на адресу Дом здравља Опово, Опово, Бориса Кидрича бр. 6, лично или путем поште

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе

Оглас се објављује на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, на огласној табли  НСЗ – Испостави Опово, веб сајту и огласној табли Дома здравља Опово. 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на веб сајту Националне службе за запошљавање. 

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

Директор Дома здравља Опово

Др Софија Поповић