Дом здравља Кула

На основу одредаба члана 7. став 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 96/2019 и 58/2020 - Анекс I) и на основу одредаба члана 6. став 1. Колективног уговора за Дом здравља Кула, деловодни број 3354 од 13.11.2020.године, који је објављен дана 16.12.2020.године, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Кулa за 2018. годину Министарства здравља Републике Србије број: 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, који је примљен у Дому здравља Кула под бројем 2571 од 03.09.2018. године, а на основу сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком 51 – број:112-8889/2021 од 28.09.2021.године директор Дома здравља Кула, Трг ослобођења 9 и Одлуке о потреби заснивања радног односа са новим запошљавањем путем јавног оглашавања, деловодни број 2590 од 10.08.2021.године, директор Дома здравља Кула, Трг ослобођења 9, расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Oглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом, за следеће послове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Кула број 859 од 22.03.2018. године, објављеног на огласној табли под бројем 883 од 23.03.2018.године:

 

  • ВИШИ ФИЗОТЕРАПЕУТ - 1 извршилац у Служби за физикалну медицину и рехабилитацију

 

Опис послова:

а) Пријем пацијената упућених од стране физијатра са писменим упутством о врсти медицинске рехабилитације пацијента;

б) Обављање термотерапије: инфраруж и солуx, одређивање биодозе и ултравиолетних зрачења;

в) Парафинотерапија: припремање парафина и газе са апликацијом парафина;

г) Криотерапија - терапија ледом - обезбеђивање довољних количина леда за локалну апликацију;

д) Електротерапија;

ђ) Хидрокинези терапија;

е) Кинези терапија;

ж) Свакодневно уношење свих података мерења, запажања и извршених радњи у за то предвиђену медицинску документацију; обављање консултације са физијатром у току третмана пацијента, самоиницијативно или по захтеву физијатра у циљу указивања на проблеме који се јављају у току примене одговарајуће терапије;

з) Тријажа пацијената: инспекција, увид у медицинску документацију и разговор са пацијентом;

и) Здравствено васпитни рад;                                      

ј) Утврђивање идентитета пацијената (лична карта и здравствена легитимација), проналажење или отварање картона, уписивање у регистар и протокол болесника, достављање картона са укупном документацијом лекару специјалисти физијатру; свакодневно вођење евиденције о извршеним услугама у специјалистичкој амбуланти и на физикалном третману; сачињавање извештаја и сачињавања извештаја по врстама услуга и осигурања и достављање истог надлежној служби Дома у предвиђеном року; свакодневно фактурисање услуга и наплаћивање партиципације; требовање и доношење лекова и потребног материјала неопходног за обављање послова и радних задатака; сачињавање извештаја о своме раду;

к) Архивирање целокупне документације по Правилнику о архивирању грађе.

Место рада: Црвенка.

  

II

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Кула број 859 од 22.03.2018.године, објављеног на огласној табли под бројем 883 од 23.03.2018.године.

Услови за обављање послова и радних задатака из тачке I Огласа:   

 

а) Стручна спрема / образовање - високо образовање:

- на основним студијама првог степена (струковне /академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

б) Додатна знања / испити / радно искуство:

- стручни испит

- лиценца

 

За послове из тачке I огласа Правилником о организацији и систематизацији послова није предвиђено потребно радно искуство као услов за пријем у радни однос.

 

III

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на oглас подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

- диплома о стеченом образовању одговарајућег профила – виши физиотерапеут  (на основним студијама првог степена (струковне /академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године);

- уверење о положеном стручном испиту;

- лиценца;

- фотокопија личне карте (са читача);

- потпуна лична и радна биографија са адресом и контакт телефоном (е-маил адресом).

  

IV

 

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Уколико изабрани кандидат не достави документацију из претходног става, одлука о избору се доноси за другог кандидата који испуњава услове за пријем у радни однос.

 

V

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Дома здравља Кула.

 

VI

 

Одлука о потреби заснивања радног односа са новим запосленим се оглашава код Националне службе за запошљавање, на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), на огласној табли Дома здравља Кула и на интернет страници Дома здравља Кула (www.dzkula.rs).

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

 

VII

 

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Одлука о избору кандидата ће бити донета најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана истека рока за подношење пријава, а кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана доношења одлуке.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

VIII

 

  • Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, 25230 Кула, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове из тачке I Огласа – Виши физиотерапут у Служби за физикалну медицину и рехабилитацију“

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА

ДИРЕКТОР

Шевин др Жарко