Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац

    На основу чл. 7. и 8.  Посебног колективног Уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС” бр. 96/2019)  Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац расписује :

 

 

 ОГЛАС З А  ПРИЈЕМ  У  РАДНИ ОДНОС  НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ             

 

    На пословима – техничар одржавања одеће - један извршилац на одређено време, са пуним радним временом, због повећаног обима послова, а најдуже до 6 месеци.

 

Кандидати су обавезни да  доставе:

-  пријаву са личном и радном биографијом са адресом становања и контакт телефоном;

-  оверену фотокопију дипломе о школској спреми (захтева се основно образовање) и 

-  фотокопију личне карте.

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидиат је дужан да достави лекарско уверење.

 

Опис послова:

- пере веш, гардеробу, постељину, радну одећу и остало рубље;

- суши и пегла веш и одећу;

- врши обележавање рубља и његово крпљење;

- чисти и дезинфикује машине за сушење и пеглање рубља, као и радне просторије перионице;

- требује и преузима материјал за потребе одржавања одеће и дужан је да исти утроши економично;

- заприма прљаво рубље, а чисто издаје и води прописану евиденцију ;

- стара се да се примљено рубље на време опере, осуши и опегла;

- одговара за основна средства, ситан инвентар и потрошни материјал са којиме рукује;

- даје предлоге за побољшање ефикасности рада;

 

 

     Рок за достављање пријаве кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Обавештење о избору кандидата кандидатима ће бити достављено у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору. Пријаве се достављају на адресу:

Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 85, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком “за оглас за пријем у радни однос”, или лично предати у правну службу Специјалне болнице. 

 

 

Специјална болница за психијатријске болести

“Свети Врачеви” Нови Кнежевац

В.Д. Директор