Општа болница Кикинда

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („.Сл.гласник РС“ бр.96/2019) а у складу са Кадровским планом за Општу болницу Кикинда за 2018. годину, Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018..године и Одлуке в.д. директора Опште болнице Кикинда бр. 01-14 /82  од  25.10.2021.године, расписује се :

 

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 

  1. Ватрогасца –1 извршилац, на одређено време, у трајању до 6 месеца,са пуним радним временом за рад у Одсеку за обезбеђење, противпожарну заштиту и одржавање круга  због повећаног обима послова

 

Услови за обављање послова под редним бројем 1 – завршена средња школа,  положен стручни испит из  противпожарне заштите и познавање рада на рачунару

Опис послова под редним бројем 1 : спроводи утврђене мере заштите од пожара и превентивно техничке заштите; контролише комплетност и исправност средстава и опреме за противпожарну заштиту;контролише проходност противпожарних путева и евакуационих праваца;спроводи мере за благовремено отклањање утврђених недостатака;предузима све потребне радње у случају избијања пожара;пружа подршку запосленима у ванредним приликама, ванредним ситуацијама и у поступањима везаним за појачане мере безбедности;евакуише запослене и спашава имовину угрожену пожаром или другим обликом ванредне ситуације.рукује кућном телефонском централом врши пријем поште и телеграма ван редновног радног времена стручних служби  и исте уручује наредног дана стручним службамаконтролише улазак лица и возила у круг болнице, као и излазак истих,даје обавештења о локацији појединих служби лицима која долазе у болницу,предузима потребне радње за обезбеђење свизх објеката као и лица у кругу болнице у складу са упутствима свог непосредног руководиоца и директора,

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројем 1 подносе:

  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи
  • Оверену фотокопију уверења о положен стручни испит из  противпожарне заштите
  • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се неће користити у друге сврхе.

 

Кандидат који буду изабрани за послове под редним бројем  1 пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

 

 

 

 

 

  • Лекарско уверење о здравственој способности за послове за које заснива радни однос – уверење не сме бити старије од 6 месеци
  • Потврду о имунизацији

 

            Оглас објавити на огласној  табли Опште болнице Кикинда и  Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Кикинда (Кадровска служба) – Ђуре Јакшића 110, 23300 Кикинда с назнаком „ за Оглас“.

 

 

ВД  Д и р е к т о р

Опште болнице Кикинда

Др Весна Томин