Дом здравља „Мали Зворник“

На основу члана 7.-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.96/19)  и Кадровског плана 112-01-114/2021-02, од 08.10.2021. године,   директор Дома здравља“Maли Зворник“ расписује:

 

О   Г   Л   А   С

 

За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом за радно место дипломирани правник – 1 извршилац

ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК  –  један  извршилац – за рад у СЛУЖБИ ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ, ПРАВНЕ, ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ

 

 

УСЛОВИ  :

 

Високо образовање:

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

- знање рада на рачунару;

 

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа :

-Пријаву са кратком биографијом

-оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету

-потврду/доказ о радном стажу

-извод из матичне књиге рођених

-уверење о држављанству

 

Опис посла:

 

- спроводи поступак заснивања радног односа и уговорног ангажовања лица ван радног односа и поступак остваривања права, обавеза и одговорности из радног односа;

- води управни поступак из делокруга рада;

- припрема опште и појединачне акте из области правних, кадровских и административних послова;

- припрема документацију, израђује и подноси тужбе, противтужбе, одговоре на тужбу, правне лекове и предлоге за дозволу извршења надлежним судовима;

- води евиденцију и сачињава периодичне извештаје о раду и стању у области правних, кадровских и административних послова;

- припрема документа и елементе за израду програма и планова из области правних, кадровских и административних послова;

- даје стручна подршку у процесу формирања планова рада; плана набавки

-учествује у процесу јавних набавки

- даје стручну подршку у области канцеларијског пословања.

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на  web сајту Националне службе за запошљавање.

Оглас ће бити објављен на web сајту Министарства здравља Републике Србије и сајту Дома здравља „Мали Зворник“.

Пријаве се подносе на адресу : Дом здравља „Мали Зворник“ ул.Рибарска 25, 15318 Мали Зворник, или у управу  сваког радног дана од 7 до 15 часова.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

Д и р е к т о р ,

Валентина Ристић, дипл економиста