Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“

Na osnovu člana 5. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 106/2018) kao i člana 5.-9. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisuje se  sledeći:

 

 

 

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

 

  1. Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od 3 meseca, za

1 izvršioca na radnom mestu:

 

 

DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA U INTENZIVNOJ NEZI NIVOA 2-FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

 

USLOVI:  

 

VII -2 stepen stručne spreme ili stečeno visoko obrazovanje na master akademskim studijama drugog stepena i  specijalističkim akademskim studijama drugog stepena,

-završen medicinski fakultet i položen specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije,

odobrenje za samostalni rad – licenca.

 

OPIS POSLOVA:

 

obavlјa pregled, lečenje i rehabilitaciju bolesnika na odelјenju za intenzivnu negu nivoa 2 gde se sprovode hitne intervencije, kontroliše tok medicinske rehabilitacije u skladu sa doktrinom rada u Bolnici,

prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge poremećaje korišćenjem specijalizovanih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

pregleda hospitalizovane i ambulantne pacijente, vrši prijem i otpust bolesnika i izdaje potrebnu dokumentaciju o rezultatima lečenja;

 realizuje specijalističke, dijagnostičko - terapeutske intervencije;

 postavlјa dijagnozu, određuje terapiju i vodi lečenje;

 obaveštava i savetuje pacijenta i porodicu u vezi sa zdravstvenim stanjem i lečenjem;

 obavlјa svakodnevnu vizitu hospitalizovanih pacijenata, prati njihovo stanje, daje stručno uputstvo u vezi dijagnostike i lečenja;

 vrši prijem i zbrinjavanje hitnih pacijenata;

 sprovodi zdravstvenu zaštitu određenih kategorija stanovništva, odnosno pacijenata obolelih od bolesti za čiju prevenciju, dijagnostiku i lečenje je specijalizovan;

 učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite;

obavlјa konsultaticije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;

 planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite;

sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u okviru svoje specijalnosti;

utvrđuje vreme i uzrok smrti;

organizuje prikuplјanje, unos i statističku obradu podataka relevantnih za funkcionisanje registara;

sprovodi i kontroliše fizikalnu i medikamentnu terapiju bolesnika na odelјenju,

daje mišlјenje o radnoj sposobnosti bolesnika u okviru svoje specijalnosti,

po potrebi izdaje lekarska uverenja i lekarske izveštaje,

predstavlјa Bolnicu kao aktivni učesnik na stručnim i naučnim skupovima,

učestvuje u edukaciji medicinskog osoblјa na odelјenju,

obavlјa poslove dežurnog lekara i lekara u specijalističkoj ambulanti, prema rasporedu,

-daje stručno mišlјenje o nabavci i izdavanju lekova potrebnih za lečenje bolesnika,

obavlјa i druge poslove iz svoje struke po nalogu rukovodioca medicinske službe,

obavlјa i druge poslove po nalogu direktora  Bolnice.

 

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

 

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. -  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

mr sc. med. dr ZoricaĆulibrk