РЕПУБЛИКА СРБИЈАКЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Сл. гласник РС» бр. 96/19 и 58/20 – Анекс 1), члана 24.-27. и члана 192. Закона о раду („Сл.гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/18), члана 23. Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 1149/8 од 24.02.2021. године, а у складу са добијеном сагласности Министарства здравља Републике Србије - Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава бр. 112-01-00556/2021-02 од 02.06.2021. године (Закључак 6poј: 112-5052/2021 од 28. маја 2021. године), расписујем следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

2 доктора медицине – клиничких лекара за рад на Клиници за интерну медицину на неодређено време,

са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци

 

Услови за заснивање радног односа за доктора медицине-клиничког лекара су:

 

 1. медицински факултет
 2. положен стручни испит

 

Критеријум:

 

 • просечна оцена студирања,
 • завршен докторат, магистеријум, академске специјалистичке студије,
 • радно искуство у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос или стручно усавршавање које се доказује Уговорима о раду, Решењима о престанку радног односа и Уговорима о стручном оспособљавању, усавршавању и стицању посебних знања и способности у струци),
 • оцена на разговору (интервју).

 

Заинтересовани кандидати подносе ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (e-maila) СКЕНИРАНЕ (НЕ ФОТОГРАФИСАНЕ) - неоверене фотокопије:

 

 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и ОБАВЕЗНО е-mail адресом,
 • дипломе о завршеном Медицинском факултету,
 • уверења о положеном стручном испиту,
 • извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе, уверења и лиценца или решење о упису у лекарску Комору Србије издати на девојачко презиме),
 • лиценце или решења о упису у лекарску Комору Србије,
 • доказ: о завршеном докторату, магистеријуму, академским специјалистичким студијама (уколико их кандидат поседује),
 • радне књижице (уколико је кандидат поседује),
 • доказа о радном искусту у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос или стручно усавршавање које се доказује Уговорима о раду, Уговорима о стручном оспособљавању, усавршавању и стицању посебних знања и способности у струци као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује).

 

Комисија заказује термин разговора са кандидатима или оцењивање кандидата на начин у складу са ставом 2. члана 7. Правилника. Акo Комисија, уместо разговора, утврди други начин оцењивања кандидата у складу са ставом 2. члана 7, у записник се уносе добијени резултати тестирања, провере практичног знања, провере способности или вештина, а све у оквиру утврђеног броја бодова - оцена на разговору.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време, пре склапања Уговора о раду, мора доставити:

 • Доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених лица и клициноша (санитарни преглед), фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2; оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту; лиценце или решења о упису у именик Лекарске коморе Србије; доказ о одбрањеном завршном магистарском раду, завршном раду академских специјалистичких студија и одбрањеној докторској тези (уколико их кандидат поседује); неоверене фотокопије: одјаве на претходно осигурање – МА образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом), фотокопију картице текућег рачуна; картицу здравственог осигурања ради усаглашавања у надлежном РЗЗО-у и радну књижицу уколико је поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада).

 

Пријаве на конкурс кандидати подносе ИСКЉУЧИВО путем електронске поште са свим елементима који су захтеване конкурсом, на e-mail: kadrovska@bkosa.edu.rs.

 

Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком (subject) "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за: Доктора медицине–клиничког лекара за рад на Клиници за интерну медицину на неодређено време – 2 извршиоца“.

 

 

За све додатне информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

 

Д-но:

 • ВД директору
 • кадровској служби
 • огласна табла
 • архиви

 

ВД Директора клиничко-болничког центра

Доц. др Марија Здравковић