Општа болница Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник Р.С. бр.96/19), сагласности Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-00295/2021-02 од 12.04.2021. год.  и бр. 112-01-00704/2021-02 од 20.07.2021. и Одлуци о пријему у радни однос на неодређено време бр. 7937/21 од 21.10.2021. год.,  в.д. директор Опште болнице Крушевац, расписује

 

О Г Л А С
за пријем у радни однос на неодређено време

 са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца, у Општој болници Крушевац

за следећа радна места - послове

:

 1. 1. Доктор медицине за рад у Служби за интерну медицину Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

 1 извршилац

Услови: Медицински факултет, VII-1 степен,

-стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. 2. Доктор медицине за рад у Служби за хирургију Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

 1 извршилац

Услови: Медицински факултет, VII-1 степен,

-стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. 3. Доктор медицине за рад у Служби за ортопедију и трауматологију Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

 1 извршилац

Услови: Медицински факултет, VII-1 степен,

-стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

4. Виши радиолошки техничар у дијагностици за рад у Служби радиолошке дијагностике при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац

 1 извршилац

Услови:Виша медицинска школа или Висока здравствена школа струковних студија, смер за РО техничара, VI-1 или  VI-2  степен,

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. 5. Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима за рад у Одељењу хематологије и реуматологије у Служби за интерну медицину Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

 1 извршилац

Услови: Средња медицинска школа општег смера, IV степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

6.  Медицинска сестра/техничар на инфективном одељењу  за рад у Служби за пнеумофтизологију Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

– 2 извршиоца

Услови: Средња медицинска школа општег смера, IV степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

 1. 7. Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима за рад у Одељењу за цереброваскуларне болести са полуинтензивним лечењем у Служби за неурологију Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

– 1 извршилац

Услови: Средња медицинска школа општег смера, IV степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. 8. Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима за рад у Одељењу опште неурологије у Служби за неурологију Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

– 1 извршилац

Услови: Средња медицинска школа општег смера, IV степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. Медицинска сестра / техничар на интензивној нези нивоа 3 за рад у Одељењу за хируршку интензивну негу у Служби за хирургију Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

 – 2 извршиоца

Услови: Средња медицинска школа општег смера, IV степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. 10. Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима за рад у Првом одељењу- хируршка инфекција и колоректална хирургија у Служби за хирургију Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

– 1 извршилац

Услови: Средња медицинска школа општег смера, IV степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. 11. Медицинска сестра / техничар у амбуланти за рад у Амбуланти за пријем и специјалистичко консулативне прегледе у Служби за урологију Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

 2 извршиоца

Услови: Средња медицинска школа општег смера, IV степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 1. 12. Медицинска сестра/техничар на неонатологији за рад на Одељењу неонатологије у Служби за гинекологију и акушерство са неонатологијом Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

 3 извршиоца

Услови: Средња медицинска школа општег, педијатријског или гинеколошког смера, IV степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. Лабораторијски техничар у дијагностици у Одељењу биохемије и имунохемије у Служби лабораторијске дијагностике при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

– 2 извршиоца

Услови: Средња медицинска школа смер за лабораторијског техничара, IV степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање годину дана радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • оверену фотокопијуЛиценце издате од надлежног органа

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Опште болнице Крушевац и  Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише ИСКЉУЧИВО ПОШТОМ а на адресу :

 

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КРУШЕВАЦ

Прим. мр сци мед. Весна Стевић Гајић

спец. опште мед