Општа болница Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, и одлуке в.д. директора бр. 7866/21 од 20.10.2021.год., в.д.директор Опште болнице Крушевац, расписује

 

О Г Л А С

За пријем у радни оснос на одређено време

За радно место- послове:         

 

 

1.Инжењер инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме за рад у Одељењу за техничке и инвестиционе послове Службе за техничке, помоћне и друге сличне послове Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

1 извршилац на три (3) месеца због повећаног обима посла

Услови: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; грађевинске, електротехничке или машинске струке

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године грађевинске, електротехничке или машинске струке VII – 1 степен стручне спреме        

- знање рада на рачунару;

- положен одговарајући стручни испит из области рада, у складу са законом

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. Техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме за рад у Одељењу за техничке и инвестиционе послове Службе за техничке, помоћне и друге сличне послове Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

1 извршилац на три (3) месеца због повећаног обима посла

Услови: средње образовање, грађевинске, електротехничке или машинске струке, V или IV,  степен стручне спреме

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

3. Технички секретар за рад при Управи Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

– 1 извршилац на три (3) месеца због повећаног обима посла

Услови: средња школска спрема, IV степен

-знање рада на рачунару;

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

4. Помоћни радник – радник на кругу за рад у Одељењу за техничке и инвестиционе послове у Служби за техничке, помоћне и друге сличне послове Опште болнице Крушевац

- 2 извршиоца на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Основна школа, НК радник

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

Заинтересовани кандидати подносе :

За радна места од бр. 1 до бр. 3 :

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (за радно место бр.1)
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • доказ односно изјаву о познавању рада на рачунару (за радно место бр.3)

 

За радно место под бр. 4 :

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована)
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства или уверења издати на девојачко презиме),

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Опште болнице Крушевац и  Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише искључиво поштом а на адресу :

 

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КРУШЕВАЦ

Прим. мр сци. мед. Весна Стевић Гајић

специјалиста опште медицине