Општа болница Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник Р.С. бр.96/18), сагласности Министарства здравља Републике Србије бр.  112-01-00704/2021-02 od 20.07.2021. год., и Одлуци о пријему у радни однос на неодређено време бр. 7869/21 од 20.10.2021. год.,  в.д. директор Опште болнице Крушевац, расписује

 

О Г Л А С
за пријем у радни однос  на неодређено време

Са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за рад у COVID болници

за следећа радна места - послове:

 

 

1.Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове за рад при правним и економским пословима Ковид болнице Крушевац Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

  1 извршилац

Услови: Високо образовање: завршен Правни факултет, на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова

- знање рада на рачунару.

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

Заинтересовани кандидати подносе:

  • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном
  • оверену фотокопију дипломе
  • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована)
  • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни оснос.

 

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Опште болнице Крушевац и Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише ИСКЉУЧИВО ПОШТОМ на адресу :

 

 

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КРУШЕВАЦ

Прим. мр сци мед. Весна Стевић Гајић

спец. опште медицине