Дом здравља Савски венац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник“ РС бр. 96/2019 и 58/2020), тачке 3. Став 6 Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља Савски венац за 2021.годину број 112-01-114/2021-02 од 01.07.2021.године, ,и Одлуке директора дел. бр. 5389 од 25.10.2021. године

 

Расписује се

О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2021.године, са пуним радним временом:

доктор медицине специјалиста интерне медицине за рад на пословима

доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности-интерна медицина  - 1 извршилац

Услови:

 

Радно место: Доктор медицне специјалиста у специјалситичкој делатности-интерна медицина

Захтевана врста образовања

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника

Захтевана додатна знања/испити

-          Стручни испит,

-          лиценца,

-          специјалистички испит

Захтевано радно искуство

Најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

-  фотокопију дипломе о завршеној школи

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-  доказ о радном искуству

- фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комору

-  фотокопију личне карте

-  фотокопију уверења о држављанству

-  фотокопију извода из Матичне књиге рођених

-  пријаву на оглас са кратком биографијом  са наведеном адресом и контакт телефоном

 

Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

Кандидати који буду примљени у радни однос дужни су да доставе оверене копије горе наведене документације.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министрства здравља РС

 

Пријаве се подносе на адресу:

Дом здравља Савски венац, Београд, ул. Пастерова бр. 1, са назнаком „за оглас“ .

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове.

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.

 

 

В.Д ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА

Др сци мед Зоран Бекић

 

 

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник“ РС бр. 96/2019 и 58/2020), тачке 3. Став 6 Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља Савски венац за 2020.годину број 112-01-31/2020-02 од 24.11.2020.године, као и Одлуке директора дел. бр. 5391 од 25.10.2021. године

 

Расписује се

О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2021.године

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ  - 1 извршилац

за рад на пословима доктор медицине

 

Услови:

Радно место:  Доктор медицине

Доктор медицине изабрани лекар   2) Доктор медицине у кућном лечењу

Захтевана врста образовања

Високо образовање:

На интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-          На основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

Захтевана додатна знања/испити

-          Стручни испит,

-          лиценца

Захтевано радно искуство

Најмање шест месеци радног искуства у звању доктор медицине

 

Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

-  фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету

-  фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-  доказ о радном искуству

- фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комору

-  фотокопију личне карте

-  фотокопију уверења о држављанству

-  фотокопију извода из Матичне књиге рођених

-  пријаву на оглас са кратком биографијом  са наведеном адресом и контакт телефоном

 

Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

Кандидати који буду примљени у радни однос дужни су да доставе оверене копије горе наведене документације.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министрства здравља РС

 

Пријаве се подносе на адресу:

Дом здравља Савски венац, Београд, ул. Пастерова бр. 1, са назнаком „за оглас“ .

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове.

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.

 

 

В.Д ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА

Др сци мед Зоран Бекић

 

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник“ РС бр. 96/2019 и 58/2020), тачке 4 Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља Савски венац за 2021.годину број 112-01-114/2021-02 од 01.07.2021, и Одлуке директора дел. бр. 5387 од 25.10.2021. године

 

Расписује се

О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2021.године:

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР  У АМБУЛАНТИ  - 1 извршилац

У Служби за здравствену заштиту деце и омладине

 

Услови:

Радно место:  Медицинска сестра/техничар

Медицинска сестра/техничар у амбуланти

Захтевана врста образовања

-          Средње образовање 

 

Захтевана додатна знања/испити

-          Стручни испит,

-          лиценца

Захтевано радно искуство

Најмање шест месеци радног искуства у звању

медицинске сестре/ техничара

 

Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

-  фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи

-  фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-  доказ о радном искуству

- фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комору

-  фотокопију личне карте

-  фотокопију уверења о држављанству

-  фотокопију извода из Матичне књиге рођених

-  пријаву на оглас са кратком биографијом  са наведеном адресом и контакт телефоном

 

Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

Кандидати који буду примљени у радни однос дужни су да доставе оверене копије горе наведене документације.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министрства здравља РС

 

Пријаве се подносе на адресу:

Дом здравља Савски венац, Београд, ул. Пастерова бр. 1, са назнаком „за оглас“ .

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове.

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.

 

 

В.Д ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА

Др сци мед Зоран Бекић