Универзитетски клинички центар Србије

На основу Одлуке в.д. директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 16389 од 26.10.2021. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-00556/2021-02 од 02.06.2021. године о Закључку 51 бр: 112-5052/2021 од 28.05.2021. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-00704/2021-02 од 30.07.2021. године о Закључку 51 бр: 112-6156/2021 од 29.06.2021. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-00772/2021-02 од 09.09.2021. године о Закључку 51 бр: 112-7170/2021 од 29.07.2021. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и исправке дописа број: 112-01-00772/2021-02 од 04.10.2021. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

 

 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ  КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима

на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ  РАДНИЦИ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 21 ИЗВРШИOЦ:

I за Клинику за инфективне и тропске болести

- 5 доктора медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

II за Клинику за пулмологију

- 3 доктора медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

III за Клинику за нефрологију

-1 доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

IV за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

-2 доктора медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

V за Центар за анестезиологију и реаниматологију

-7 доктора медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

VI за Клинику за неурохирургију

-1 доктор медицине на неодређено време са пробним радом од три месеца 

 

-1 лекар специјалиста радијациони онколог на неодређено време са пробним радом од три месеца за потребе Центра за неуроонкологију Одељења за стереотаксичну радиохирургију Х нож

 

Услови: најмање VII-1 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, положен стручни испит, а за лекаре специјалисте положен специјалистички испит.

 

VII за Клинику за дерматовенерологију

-1 лекар специјалиста дерматовенерологије на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

Услови: најмање VII-2 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, положен стручни испит, положен специјалистички испит.

 

 

МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ – 1 ИЗВРШИЛАЦ:

I за Службу за апотекарску делатност-болничка апотека

-1 магистар фармације на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

Услови: Високо образовање; на интегрисаним академским студијама по пропису које уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005 године; на основним студијама у трајању од најмање 4 године по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005. године; положен стручни испит

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ  САРАДНИЦИ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 2 ИЗВРШИЛАЦА:

 

I Служба за медицинску микробиологију

-1 биолог – молекуларни биолог на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

II Клиника за ОРЛ и МФХ

-1 дипломирани психолог на неодређено време са пробним радом од три месеца

 

Услови: Високо образовање; на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10 септембра 2005 године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005 године;

 

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
  • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (за кандидате здравствене раднике)
  • оверену фотокопију положеног специјалистичког испита (за кандидате лекаре специјалисте)
  • доказ о радном стажу, уколико кандидат има радни стаж (копија радне књижице, листинг из ПИО фонда и друго)
  • уверење о држављанству

 

Описи послова за радна места су утврђена Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Србије и кандидатима је доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Универзитетског клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Универзитетски клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије.

 

Кандидати, здравствени радници који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведених докумената могуће је заснивање радног односа.

 

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

УНИВЕРЗИТЕТСКОГ KЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

проф.др Милика Ашанин