ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

           На основу члана 7. до 9. Посебног колективног  уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединца локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 96/19 и 58/20 Анекс I), Кадровског плана за Здравствени центар Врање бр.112-01-31/2020-02 од 09.04.2020.године и допуне истог бр. 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.године као и Одлуке о потреби заснивања радног односа бр. 01-8960 од 02.11.2021. године, в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом за следећa раднa

 

 1. 1. Спремач/спремачица у просторијама у којима се пружају здравствене услуге, 4 (четири) извршилаца у Служби за техничке, помоћне и друге сличне послове у одсеку за одржавање хигијене и вешераја Здравственог центра Врање, ради замене одсутног радника до његовог повратка на рад са боловања.

Услови: основно образовање

Опис послова: према измени и допуни правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 3.3.3.

-одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;

- одржава хигијену у административним просторијама;

-одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе;

-обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе

 

 1. Помоћни кувар, 1 (један) извршилац, одељење за дијететику припремање, сервирање и расподелу хране у Служби за техничке, помоћне и друге сличне послове Здравственог центра Врање, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад са боловања.

Услови: основно образовање, сертификат за кувара.

Опис послова: према измени и допуни правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 3.3.14.

– припрема и обрађује намирнице код припремања и издавања оброка.

– припрема и сервира храну.;

   – одржава хигијену у кухињу

   – Одржава хигијену средстава за обраду и припрему намирница

  – Уређује угоститељски објекат за услуживање корисника

 

 1. Домар/мајстор домар/молер, 1 (један) извршилац, у Служби за техничке, помоћне и друге сличне послове у одсеку за одржавање опреме и уређаја Здравственог центра Врање, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад са боловања.

Услови: средње образовање

Опис послова: према измени и допуни правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 3.3.23.

-обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних система, уређаја, опреме, апарата и средстава према плану одржавања;

 – обавља  молерско-фарбарске послове као и друге радове одржавања и поправки;

– припрема објекте, опрему и инсталације за рад;

– обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на системима и инсталацијама;

 – пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у случају поремећаја или квара;

– прати параметре рада и подешава опрему и постројење;

 – рукује постројењима у котларници; – води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама.

 

Заинтересовани кандидати за радно место под бројем 1. (спремач/спремачица) подносе:

 • Пријаву на оглас са кратком пословном биографијом и контакт телефоном
 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте, уколико је чипована
 • Фотокопију сведочанства
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је презиме кандидата различито на неком од приложених докумената)

 

Заинтересовани кандидати за радно место под бројем 2. (помоћни кувар) подносе:

 • Пријаву на оглас са кратком пословном биографијом и контакт телефоном
 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте, уколико је чипована
 • Фотокопију сведочанства
 • Фотокопију сертификата
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је презиме кандидата различито на неком од приложених докумената)

 

Заинтересовани кандидати за радно место под бројем 3. (домар/мајстор домар/молер) подносе:

 • Пријаву на оглас са кратком пословном биографијом и контакт телефоном
 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте, уколико је чипована
 • Фотокопију дипломе
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је презиме кандидата различито на неком од приложених докумената)

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на web страници Министарства здравља Републике Србије.

            Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке за пријем у радни однос.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, као и оверену документацију.

Кандидатима који не буду изабрани доставља се одлука о избору кадидата, на адресу коју буду приложили у пријави. Конкурсна документација се не враћа.

 

Избор кандидата вршиће се у складу са чл. 6 и 7. Правилника о процедури заснивања радног односа у Здравственом центру Врање број 02-5308/5 од 23.10.2018.године.

            Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор Здравственог центра Врање.

Неисправне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у писарници у затвореној коверти са назнаком „за оглас број 50"  на адресу :

 

Здравствени центар Врање

Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање