ЗАВОД ЗА ПСИХОФИЗИОЛОШКЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ И ГОВОРНУ ПАТОЛОГИЈУ „ПРОФ.ДР ЦВЕТКО БРАЈОВИЋ“

На основу члана  7. 8. и 9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је  оснивач Република Србија , аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  ( „Сл. гласник РС“ број  96/2019)  ) одлуке в.д. директора Завода  за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију “проф.др Цветко Брајовић“ а у складу са Кадровским планом Завода за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију „проф.др Цветко Брајовић“ за 2019. годину број 112-01-607/2019-02 од 23.10. 2019. године и Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51- број: 112-8889/2021 од 28.09.2021. године ,

Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију „Проф.др Цветко Брајовић“

 

Расписује :

 

О  Г  Л  А  С

 

За пријем у радни однос на неодређено време  на пословима :

     

  1. доктор медицине - специјалиста дечје неурологије или специјалиста физикалне медицине и рехабилитације  – један извршилац,
  2. виши / струковни физиотерапеут – један извршилац

 

Услови за заснивање радног односа:

Завршен Медицински факултет, положен специјалистички испит  одговарајуће специјалности , поседовање лиценце за рад.

Опис послова : Утврђен Правилником о  организацији и систематизацији послова Завода.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 

-за радно место под бројем 1:

-  Пријаву на оглас са кратком  биографијом,

-  Оверену фотокопију дипломе о завршеном    Медицинском факултету  

-  Оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту на   Медицинском факултету , одговарајуће   специјалности

-   Оверену фотокопију лиценце или решење о упису у именик одговарајуће Коморе

 

- за радно место под бројем 2:

       -  Пријаву на оглас са кратком  биографијом

       - Оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој/високој струковној школи здравствене струке – виши /струковни физиотерапеут

-   Оверену фотокопију лиценце или решење о упису у именик одговарајуће Коморе

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа  на порталу Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије

Пријаву на оглас доставити на адресу Завода,  Београд, Краља Милутина број 52 лично или путем поште.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће  бити разматране.