Дом здравља Житорађа

 На основу чл. 24. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), чл. 7.-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019), Кадровског плана за Дом здравља Житорађа за 2021.годину бр.112-01-114/2021-02 од 21.10.2021.г. и чл. 21. Статута Дома здравља Житорађа в.д.директор Дома здравља Житорађа расписује

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I

        Оглашава се потреба за пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом у Дому здравља Житорађа, за обављање послова радног места:

 

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва ради замене одсутног изабраног лекара , до његовог повратка са специјализације - број  извршилаца :1

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији

радних места у Дому здравља Житорађа бр.515 од 05.06.2018.године.

    

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду ("Сл. гласник РС" број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење).

 

III

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова за:

  1. 1. Доктор медицине изабрани лекар:

Високо образовање:

  • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образобање, почев од
  • септембра            године;
  • на основним студијама у трајању од најмање пет година по прописима који је уређивао високо
  • образовање до септембра 2005. године .

Додатно знање , радно искуство:

  • стручни испит;
  • лиценца;
  • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

                                                                                  

 

IV

 Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа :

- диплома о завршеном Медицинском факултету,

- уверење о положеном стручном испиту,

- лиценца или решење о упису у лекарску комору Србије

- фотокопију радне књижице или други одговарајући доказ о радном искуству.

 

Радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- maиl адресом.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

V

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Житорађа .

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

VI

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља Житорађа.

 

VII

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VIII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава .

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 027/8362-025

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља Житорађа,ул.Топличких хероја бр.55, 18412 Житорађа са  назнаком "Пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.