Дом здравља Нови Бечеј

Број:01-2549

Дана:24.11.2021. године

Нови Бечеј, Трг ослобођења бр.2

 

 

 

На основу чланачлана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („.Сл.гласник РС“ бр.96/2019) а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Нови Бечеј за 2019. годину, Министарства здравља Републике Србије и члана 5. став 1. тачка 3) Колективног уговора код послодавца Дом здравља Нови Бечеј и Одлуке о потреби заснивања радног односа бр.01-2548 од 24.11.2021. године, вршилац дужности директора Дома здравља Нови Бечеј расписује

 

 

О Г Л А С  

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

I

        

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  услед указане потребе за попуном броја извршиоца радног места:

 

* Возач у санитетском превозу - 1 (један) извршилац, средња стручна спрема за рад на одређено време, у трајању од месец дана.

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013,75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење даље: Закон) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Нови Бечеј бroj 01-1620 oд 24.07.2019. године. 

    

Посебни услови за заснивање радног односа из тачке 2. су:

 

Стручна спрема / образовање:

- средње образовање

Додатна знања / Испити / радно искуство

- возачка дозвола Б категорије.

 

 III

Општиипични опис посла радног места: Врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан;обавља превоз пациојената по налогу главне сестре (дијализе и отпусте из здравствених установа секундарног нивоа);  помаже приликом уношења и изношења непокретних и полупокретних пацијената; рукује инсталисаним системом у возилу и светло - звучном сигнализацијом у возилу; надзире исправност функције система за оксигенацију, односно о функционисање боце са кисеоником и регулатора за проток кисеоника у возилу; при преузимању возила контролише његову прописану опремљеност; води путни налог који по завршетку смене предаје одговорном возачу смене, сменовођи; одговоран је за безбедност у саобраћају лекарске екипе и животно угрожених пацијената; у случају удеса обавезно обавештава МУП и начелника Службе за ХМП; материјално одговара за стање и комплетност возила и опреме у њему, на почетку смене при преузимању возила обавезно контролише њихову исправност, снабдевеност горивом, мазивом, течношћу за хлађење мотора, контролише уређаје за заустављање, управљање, сигнализацију (звучну и светлосну), обележеност возила, снабдевеност возила дизалицом, троуглом, апаратом за гашење пожара, кутијом за прву помоћ, стара се о исправности возила и возачке кабине; одговара за спољну чистоћу возила и возачке кабине.

Рад се обавља са пуним радним временом.

IV 

       Уз пријаву на оглас се подносе у неовереној фотокопији следећа документа:

  • Диплома о стеченом средњем образовању;
  • Возачка дозвола Б категорије. 

 

V

  Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности не старије до 6 месеци за послове за које се заснива радни однос, као и оверене фотокопије докумената из тачке IV овог огласа.

 

VI

         Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује правни одсек Дома здравља Нови Бечеј.

VII

Оглас се ради објаве на wеb страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs) прослеђује ресорном министарству.

          Након објаве од стране ресорног Министарства Оглас објавити на Огласној табли Националне службе за запошљавање - испостава у Новом Бечеју, на Огласној табли установе и wеб страници Дома здравља Нови Бечеј (www.dznb.rs).

 

VIII

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на wеb страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs). 

 

IX

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

     Кандидат који буде изабран у обавези је да достави оверене фотокопије тражених докумената и лекарско уверење, у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору, а најкасније на дан закључивања уговора о раду.

 

X

Приложена документација уз пријаву враћају се кандидатима који не буду изабрани.

 

XI

Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници Дома здравља Нови Бечеј (www.dznb.rs).

XII

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

 

XIII

Дом здравља Нови Бечеј задржава право да у току трајања или након истека рока за подношење пријава на расписани Оглас, стави ван снаге Оглас.

 

XIV

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Нови Бечеј, 23272 Нови Бечеј, ул. Трг ослобођења бр.2. са назнаком ”Пријава на оглас.”

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.