ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључак 51 број 112-7920/2021 од 27.августа 2021. године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључак 51 број 112-9922/2021 од 27.октобра 2021. године и Одлукa директора Института за трансфузију крви Србије број 5681/1, 5677/1,4244/1, 5674/1 и 5669/1 од 23.11.2021. расписује се:

 

ОГЛАС

За пријем у радни однос за следећа радна места:

 

Лабораторијски техничар у дијагностици – 2 извршиоца са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Радни однос се заснива на неодређено време.

Опис посла: послови приликом узимања крви (пункција вене у циљу конзервације крви, узимање узорака за анализе, одређивање хемоглобина и крвних група на плочици и др.) уз надзор лабораторијског техничара у трансфузиологији; старање о даваоцу за време и непосредно након давања крви.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Фотокопија лиценце
  • Уверење о положеном стручном испиту
  • Кратку биографију

 

Молекуларни биолог – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање

-на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.године;

-на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године.

Додатна знања / испити / радно искуство

-стручни испит у складу са законом.

Радни однос се заснива на неодређено време.

Опис посла: реализација планова и програма пружања здравствених услуга из области типизације ткива, извођење и унапређење техника молекуларне биологије из области типизације ткива за потребе трансплантације ткива и органа, учешће у раду тимова за трансплантацију ткива и органа уз обавезну приправност и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Кратку биографију

 

Молекуларни биолог – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање

-на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.године;

-на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године.

Додатна знања / испити / радно искуство

-стручни испит у складу са законом.

Радни однос се заснива на неодређено време.

Опис посла: молекуларно тестирање крви на маркере трансфузијом преносивих болести, извођење и унапређење техника молекуларне билогије из области тестирања крви на маркере трансфузијом преносивих болести, и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Кратку биографију

 

 Помоћни радник  – 2 извршиоца, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање:

Основно образовање;

Радни однос заснива се на неодређено време.

Опис посла: пренос, складиштење и експедиција биолошког и осталог материјала и прибора за рад,  за потребе Института; прихватање и пренос јединица целе крви из сале и мобилних екипа Института, као и пошиљки компонената од других трансфузиолошких центара, складиштење компонената на +4°C, - 80°C, преношење међупродуката до радног простора ради финализације процесирања, помоћ у транспорту при издавању компоненти; и др. 

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију  сведочанства о завршеној осмогодишњој школи
  • Кратку биографију

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за трансфузију крви Србије www.nbti.org.rs у делу Огласи и конкурси и неће се достављати учесницима јавног конкурса

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати