Дом здравља „Др Милорад Влајковић“Барајево

На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе  чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна  и јединица локалне  самоуправе (“Сл.гласник РС “, бр 96/2019,58/2020-Анекс I  ) и члана 23.став 1 тачка 4 , Статута Дома здравља „Др Милорад Влајковић“ Барајево, Дом здравља  „Др Милорад Влајковић“ Барајево , дана  01.11.2021.године, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

  1. Возач санитетског возила  - на неодређено време за рад у Служби за хемодијализу  , са пуним радним временом- 1  ( један )  извршилац

Услови  за заснивање радног односа из овог огласа су:

  • Завршена средња  школа
  • Положен возачки испит најмање Б категорије
  • Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање  радног односа утврђене Законом о раду  ( „Сл.гласник РС“ број 24/2005,61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-УС и 137/17 ) и посебним прописима везаним за јавне  службе:
  • Потребно радно искуство у здравственој установи –транспор пацијената.
  • Лица морају бити вакцинисана обавезним вакцинама.

Уверење о држављанству РС ( не старије од 6 месеци ).

Лекарско уверење као доказ опште здравствене способности.

Доказ да се против  кандидата не води кривични поступак односно да оптуженица није ступила  на правну снагу  и да није покренута  истрага ( уверење суда не старије од 6 месеци)

Уз пријаву заинтересовани кандидати за радно место подносе  доказе о испуњености општих и посебних услова  у оргиналу или овереним копијама , не старијим од шест месеци , уз краћу  биографију са пропратним писмом.

Рок за подношење  пријаве је 8 дана од дана  објављивања  на огласној табли Дома здравља                           „Др Милорад Влајковић“ Барајево , односно на интернет  страницама Дома здравља „Др Милорад Влајковић“ Барајево и Националлне службе за запошљавање.

Пријаве  на оглас могу се поднети лично или на писарници Дома здравља  “Др Милорад Влајковић“Барајево , ул Светосавска бр 91 , сваког радног дана од 07 до 15 часова  или послати препоручено поштом на адресу са назнаком „За оглас-возач санитетског возила“