ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

 

На основу члана 7. став 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС” бр. 96/2019, 58/2020-Анекс 1), члана 23. Статута Опште болнице Горњи Милановац број 1928 од 30.03.2009.године  и Кадровског плана Опште болнице Горњи Милановац број 112-01-114/2021-02 од 12.08.2021.године, в.д.директора Опште болнице Горњи Милановац,др Предраг Шутић, дана 23.11.2021.године доноси

 

 

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА
за пријем у радни однос
на следеће радно место:

 

  1. Техничар одржавања одеће у Одсеку вешераја, Одељења за техничке и сличне послове  –  на одређено време (до повратка запосленог са боловања), са пуним радним временом и то 1 извршилац, а све у складу са Кадровским планом Опште болнице Горњи Милановац за 2021.годину, број 112-01-114/2021-02 од 12.08.2021.године.

 

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште 

болнице Горњи Милановац

 

Услови за заснивање радног односа:

 

  • Основно или средње образовање
  • Пожељно радно искуство на истим или сличним пословима

 

Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:

  • пријаву на оглас са кратком биографијом
  • фотокопија личне карте или очитана лична карта уколико је чипована,
  • оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
  • оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној школи
  • кандидати који имају радно искуство одговарајући доказ о томе ( фотокопија радне књижице, потврде, уверења и сл.)
  • фотокопија уверења о држављанству

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

                                                                 

- Кандидат који буде изабран пре закључења уговора о раду дужан је да достави:

            -лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати,

            -уверење да се против кандидата не води кривични поступак (оригинал или оверена фотокопија уверења суда, не старије од 6 месеци),

            -уверење да кандидат није осуђиван (оригинал или оверена фотокопија из полицијске управе, не старије од 6 месеци).

 

- Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља и на огласној табли Опште болнице Горњи Милановац. Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
- Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору је 8 дана од дана доношења одлуке о избору.

Пријаве треба послати на адресу: Општа болница Горњи Милановац, ул. Војводе Милана број 37, са назнаком   „ ЗА КОНКУРС – НЕ ОТВАРАТИ

 

Образложење

На основу члана 7. став 2.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,  аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС” бр. 96/2019,58/2020-Анекс 1), у складу са Кадровским планом за Општу болницу Горњи Милановац број 112-01-114/2021-02 од 12.08.2021.године, те указане потребе за радним ангажовањем лица, директор је донео одлуку о расписивању јавног огласа за попуну радног места техничара одржавања одеће у Одсеку вешераја, Одељења за техничке и сличне послове, на одређено време.