Дом здравља Опово

Датум 26.11.2021.

На основу члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуоправе (''Сл. гласник РС'' бр. 96/2019 и 58/2020) у складу са  Кадровским  планом Дома здравља Опово за 2020. годину, бр. 112-01-31/2020-02, члана 24. Статута Дома здравља Опово и Одлуке директора Дома здравља  од 26.11.2021 директор расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

На неодређено време, са пуним радним временом и пробним радом од 3 месеца

  1. Доктор специјалиста гинекологије

 

Услови за обављање послова:

Завршен медицински факултет

Положен стручни испит

Завршена специјализација из гинекологије и акушерства

Важећа лиценца.

 

Опис послова :

-превенира, дијагностикује и лечи болести, коришћењем специјализованих метода и техника,кроз примену принципа и процедура савремене медицине,о чему води прописану медицинску документацију;

-организује и спроводи мере на очувању и унапређењу  здравља појединца и породице ,ради на отклањању и сузбијању фактора ризика за настанак болести,прати здравствено стање становништва,спроводи здравствено-васпитне активности;

-организује и спроводи прописане систематске,циљане и скрининг прегледе;

-обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења ,прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења,одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреда;

-прописује лекове и медицинска средства,као и медицинско -техничка помагала;

-спроводи здравствену заштиту жена за чију превенцију,дијагностику и лечење је специјализован;

-обавља лабораторијске, радиолошке и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему сачињава специјалистички извештај;

-учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

-обавља консултације са здравственим радницима и здравственим сарадницима;

-планира,надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

- обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца из домена своје стручне спреме и искуства стеченом радом.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • фотокопију дипломе о завршеном факултету
  • фотокопија уверења о положеном стручном испиту
  • фотокопија дипломе о завршеном специјалистичком испиту
  • фотокопија лиценце лекарске коморе
  • доказ о радном стажу, уколико кандидат има радни стаж (копија радне књижице, листинг из ПИО фонда и друго)
  • уверење о држављанству
  • извод из матичне књиге рођених
  • фотокопија/очитана важећа лична карта

 

Пријаве на оглас доставити на адресу Дом здравља Опово, Опово, Бориса Кидрича бр. 6, лично или путем поште

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе

Оглас се објављује на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, на огласној табли  НСЗ – Испостави Опово, веб сајту и огласној табли Дома здравља Опово. 

Оглас остаје отворен 15 дана од дана објављивања на веб сајту Националне службе за запошљавање