ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

На основу Закључка 51 број: 112-61556/2021 од 29.јуна 2021. године,   члана  7 и  8  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе и Одлуке вд директора број 9621 од 26.11.2021. године

 

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 БЕОГРАД

Краљице Јелене број 22

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, у Служби за здравствену заштиту одраслих становника са кућним лечењем, здравственом негом и поливалентом патронажом, , на радном месту

 

-МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА У АМБУЛАНТИ  -1 ИЗВРШИЛАЦ

 

 

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

-фотокопија дипломе о завршено средњој медицинској школи-општи смер

-фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

- фотокопије дозволе за рад-лиценце,

-кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

-радно искуство најмање 6 месеци у звању медицинске сестре-техничара

 

Рок за подношење пријава  је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информације и провере стручног знања  који су важни  за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд и на сајту Дома здравља Раковица.