ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

На основу  Закључка 51 Број: 112-6156/2021 од 29.јуна 2021. године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажоване код корисника јавних средстава, члан 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе  и Одлуке вд директора број 9620 од 26.11.2021. године

 

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 БЕОГРАД

Краљице Јелене број 22

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време,  у Служби за здравствену заштиту одраслих становнике са кућним лечењем, здравственом негом и поливалентном патронажом, на радном месту

 

-ДОКТОР МЕДИЦИНЕ  -1 ИЗВРШИЛАЦ   

 

УСЛОВИ: Медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме, стручни испит,  дозвола за рад -лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

-фотокопија дипломе о завршеном  Медицинском факултету,

-фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

- фотокопије дозволе за рад-лиценце,  

-кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

Рок за подношење пријава  је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информације и провере стручног знања  који су важни  за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд и на сајту Дома здравља Раковица.