Дом здравља Власотинце

На основу одредаба члана 7 и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/19 и 58/20-Анекс I), Кадровског Плана Министарства здравља за Дом здравља Власотинце за 2020.годину број: 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.године, сагласности Министарства здравља број: 112-01-00772/2021-02 од 10.08.2021.године, број: 112-01-00952/2021-02 од 02.09.2021.године и број: 112-01-01047/2021-02 од 12.10.2021.године, члана 18. Статута Дома здравља Власотинце, в.д.директор-а  Дома здравља Власотинце дана 24.11.2021.године, доноси

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

I

           За обављање послова:

 

  1. Здравственог радника са завршеном вишом/високом струковном школом здравствене струке - виши  физиотерапеутски техничар/струковни физиотерапеут у Дому здравља Власотинце на неодређено време са пуним радним временом

 

Број извршиоца: 2

 

  1. Здравственог радника са средњом стручном спремом у Дому здравља Власотинце на неодређено време са пуним радним временом

 

Број извршиоца: 3

 

II

 

           Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

               За радно место под бр.1 - завршена виша/висока школа одговарајућег смера

               Положен стручни испит

               Решење о упису у надлежну Комору или лиценцу за рад

 

               За радно место под бр.2 - завршена средња медицинска школа одговарајућег смера (смер медицинска сестра-техничар или педијатријска сестра-техничар)

                Положен стручни испит

               Решење о упису у надлежну Комору или лиценцу за рад

III

 

                Кандидати су дужни да поднесу као доказ о испуњености услова за заснивање радног односа  следећа документа:

 

  • Пријаву на оглас и кратка биографија (CV), са контакт телефоном и адресом становања, потписану од стране кандидата,
  • Фотокопија дипломе/уверења о одговарајућој стручној спреми
  • Фотокопија уверења о положеном стручном испиту
  • Фотокопија дозволе за рад –Лиценца издата од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе

 

IV

 

               Уз пријаву на оглас, кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања огласа на веб страници Министарства здравља Републике Србије.

                Пријаве са потребном документацијом доставити: Дому здравља Власотинце, Моше Пијаде бр.2, Власотинце или непосредно предати  у Одсеку за правне послове Дома здравља Власотинце, са назнаком „За оглас за пријем у радни однос“.

                Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

V

 

                Кандидат пријавом на оглас даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос.Подаци се могу само користити у сврху подношења пријаве на дати оглас.Подацима рукује и исте обрађује Одсек за правне послове.

                Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор због пружања евентуално додатних података који су значајни за доношење одлуке.

                 Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет страници Дома здравља Власотинце и неће се достављати учесницима јавног огласа .

                Изабрани кандидат је дужан да достави оверене копије тражених докумената и доказ о здравственој способности  за обављање послова пре закључења уговора о раду.

                 Фотокопије докумената уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.