Специјална болница „Свети Сава“ Београд

На основу члана 114. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“ бр. 25/19), члана 29. Статута Специјалне болнице за цереброваскуларне болести „Свети Сава“ , број 03/4764-2 од 24.12.2019. године, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је основач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр 96/2019  и 58/2020), члана 2.  Правилника о поступку и критеријумима за заснивање радног односа на неодређено време број 03-2601 од 03.06.2021.године,  Кадровског плана Болнице za 2021. године бр. 112-01-114/2021-02 од 23.09.2021. године, Сагласности МЗРС бр. 112-01-1047/2021-02 од 12. октобра 2021. године, Одлуке о потреби расписивања Oгласа бр. 03/6024 од  26.11.2021. године,  расписује се

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

I

Оглас се расписује за пријем у радни однос на неодређено време, један извршилац, са пуним радним временом и пробним радом од шест месеца,  за  радно место, физиотерапеутски техничар.

Услови за пријаву кандидата:

- средње образовање

- стручни испит;

- најмање шест месеци радног искуства у струци.

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да, достави следећа документа:

- пријаву на Оглас са биографијом, адресом, контакт телефоном и

  е-адресом;

- диплома о завршеној  школи; (фотокопија)

- лиценца; (фотокопија)

- очитану личну карту;

- стручни испит; (фотокопија),

- доказ о траженом радном искуству.

Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата:

- просечна оцена у школи;

- радно искуство у струци;

- оцена на разговору.

II

 

               Рок за подношење пријаве на оглас,   је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страници Националне службе за запошљавање.

              Оглас се објављује на интернет страници Министарства здравља/огласи и конкурси здравствених установа, на интернет страници Националне службе за запошљавање и огласној табли Специјалне болнице за цереброваскуларне болести „Свети Сава“.

             Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

             Пријаве на оглас се достављају на адресу: Специјална болница за цереброваскуларне болести „Свети Сава“, Немањина број 2, 11000 Београд, са назнаком: „пријава на оглас за пријем у радни однос на радно место _______“.

             Одлука о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана завршетка конкурса.

               Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује,  Специјалнa болницa за цереброваскуларне болести „Свети Сава“.

 

 

В.Д ДИРЕКТОРА

Прим. др сци. мед  Марјана Вукићевић