„Превентивна здравствена заштита“ Пројекат 4013 - „Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције “ - програм кампање Ц19РМ у 2021.години

Министарство здравља Републике Србије упућује: Јавни оглас за ангажовање сарадника у оквиру Програма 1802 „Превентивна здравствена заштита“ Пројекат 4013 - „Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције - Ц19РМ 2021“ у 2021.години

 

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14 и 30/18 – др. закон) и члана 26. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник“ РС бр. 81/07 - пречишћен текст, 69/0898/12, 2/19 и 24/21), Уговора о бесповратној помоћи EECA/DF/278-14/09/2021, од стране Глобал фонда,

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА АНГАЖОВАЊЕ САРАДНИКА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

 „Превентивна здравствена заштита“ Пројекат 4013 - „Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције “  - програм кампање Ц19РМ у 2021.години

 

Оглашава се ангажовање сарадника програма кампање за следеће радно место:

Један (1) извршилац за радно место КООРДИНАТОР  ПРОГРАМА

 

Опис посла:

 

 • Координирање свих програмских активности за реализацију кампање о подизању свести о превенцији на КОВИД-19;
 • Комуникација испред Министарства здравља заједно са реализатором кампање и партнерима;
 • Комуникација са Донатором и свим релевантним актерима у оквиру Програма;
 • Праћења реализације програмских активности како би се осигурала несметана имплементација истих;
 • Сакупљање извештаја достављених од стране реализатора кампање и осталих учесника у Програму, као и контрола истих;
 • Праћење имплементације програмских активности кампање;
 • Обавља друге дужности које су резултат потреба пројекта.

 

Услови конкурса:

 • Висок степен образовања стечен на основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ;
 • Енглески језик (минимум Б2);
 • Најмање једногодишње искуство у раду на пројектима;
 • Познавање закона о јавним набавкама Републике Србије;
 • Напредне компјутерске вештине посебно МС офис пакет;
 • Изврсне комуникационе вештине;
 • Аналитичко решавање проблема;
 • Добре вештине планирања и организације.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије следећих докумената:

 • Диплому/уверење о стеченом Високом образовању;
 • Извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
 • Уверење о држављанству;
 • Очитану личну карту;
 • Потпуну радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом;
 • Мотивационо писмо;
 • Доказ/потврда о ангажовању на претходним пројектима у складу са траженим условима конкурса.
 • Сертификат који потврђује степен познавања енглеског језика (минимум Б2).

II

Министарство здравља ће ступити у контакт са кандидатима који испуњавају услове јавног позива и обавити разговор.

III

Рок за подношење пријава је 8 (осам) радних дана од дана објављивања јавног позива на веб страници Министарства.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично на адресу: Министарство здравља Републике Србије, ,Ул. Немањина 22-26, 11 000 Београд ,са назнаком „Пријава на оглас за ангажовање сарадника на Програму Глобал фонда”.

 

Контакт особа у Министарству здравља је Јелена Јанковић 011/ 311 7071.

Непотпуне и/или неблаговремене пријаве ће се сматрати неважећим.

Достављена документа се не враћају.