Дом здравља Српска Црња

На основу  члана 8. Посебног колективног уговора за Здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Сл.гласник РС“ бр. 96/2019).,и Закључка  Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  број 112-01-00704/2021 од 03.11.2021.године, а у складу са Кадровским планом за Дома здравља Српска Црња, одлуком в.д.директора Дома здравља Српска Црња   од 29.11.2021. године, расписује се

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на
неодређено време

 

  1.информатичар........................................................1 извршилац

 

2.медицинска сестра-техничар  ............................    1 извршилац,

 Дома здравља Српска Црња, расписује оглас ,на неодређено време.


Кандидати за радно место под редним бројем 1.  морају поседовати  високо образовање:

-на основним академским студијама у обиму од најмање 240ЕСПБбодова,односно специјалистичким струковним студијама,по пропису који утврђује високо образовање од 10.септембра 2005.године;

-на основним студијама у трајању од најмање четири године ,по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.годинр

 

-радно искуство од 2 године

 

Кандидати за радно место под редним бројем 2.  морају поседовати  IV  степен стручне  спреме, завршену медицинску школу  и положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати за радно место под редним бројем 1 треба да приложе:

  • молбу
  • CV
  • оверену фотокопију дипломе
  • потврду о радном искуству

 

       Заинтересовани кандидати за радно место под редним бројем 2 треба да приложе:

  • молбу
  • CV
  • оверену фотокопију дипломе
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • положен возачки испит Б категорије

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

 Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Дом здравља Српска Црња,ул.П.А.Чарнојевића 15,23220 Српска Црња

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.

 

 

в.д. ДИРЕКТОР

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА

др Даница Вучуревић Ђукин