Дом здравља ''Др Мартон Шандор'' Мали Иђош

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'' број 96/19 и 58/20), расписује се:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

за заснивање радног односа на одређено време због замене запослене која се

 налази на одржавању трудноће, са пуним радним временом, за радно место

 

  1. Медицинске сестре-техничара у амбуланти..........1 извршилац

 

Потребни услови за обављање послова:

 

       - IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа-

         општи смер

       - положен стручни испит

       - лиценца за рад

 

Уз пријаву се подносе следећа документа:

 

  • кратка биографија
  • фотокопија дипломе о завршеној школи
  • фотокопија Решења о положеном стручном испиту
  • фотокопија лиценце за рад

Рок за доставу пријава на оглас 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља.

           

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави лекарско уверење о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web.страници Дома здравља Др Мартон Шандор Мали Иђош.

 

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон: 024/730-236

 

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу Дома здравља ''Др Мартон Шандор'' Мали Иђош на адресу Мали Иђош, Занатлијска бр.1. са назнаком ''Пријава за оглас''.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

в.д.Директор

Др Марко Мартиновић