Дом здравља Лапово

На основу чл. 24. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“, бр. 96/19 и 58/20), чл. 23. Статута Дома здравља Лапово, Кадровског плана за Дом здравља Лапово за 2020.годину бр.112-01-31/2020-02 од 26.02.2020.године,  сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање по допису Министарства здравља бр.. 112-01-01047/2021-02 од 13.10.2021. године и Одлуке о потреби заснивања радног односа и расписивању јавног огласа бр.08-1663 од 22.11.2021.године, директор Дома здравља Лапово доноси

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 1. Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време са једним извршиоцем за радно место Руководилац финансијско-рачуноводствених послова-начелник службе за правне и економско финансијске,техничке и друге сличне послове, са пуним радним временом.

 

 1. Опис послова : Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.

 

 1. Јавни оглас за заснивање радног односа ће бити истакнут на огласној табли Дома здравља Лапово, интернет страницама Министарства здравља Републике Србије и Дома здравља Лапово, као и у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

 1. УСЛОВИ:

       

Високо образовање:

-на студијама из области економије у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године;

 

-на основним академским студијама из области економије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо образовање почев од 10.септембра 2005. године;

 

-знање рада на рачунару;

 

-пет година радног искуства у обављању економско-финансијских послова;

 

 1. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
 • пријава на оглас са кратком биографијом, наведеном информацијом о поседовању знања рада на рачунару, бројем телефона, адресом и мејл адресом ;
 • оверена фотокопија дипломе о високом образовању;
 • оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 • оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта, 
 • радно искуство се може доказивати оригиналом или овереном фотокопијом потврде послодавца, уговора по било ком основу или неким другим доказом из ког се недвосмислено може закључити да је лице стекло одговарајуће радно искуство у захтеваном степену и врсти стручне спреме у обављању економско-финансијских послова.

Оригинали или оверене фотокопије не смеју бити старији од 6 месеци.

                  

                  Пријавом на оглас кандидати дају  своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља Лапово. 

     Изабрани кандидат је обавезан да приликом заснивања радног односа достави уверење о здравственој способности.

              

 1. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА:

                 Пријаве у затвореној коверти слати  или  доставити лично на адресу: Дом здравља Лапово, 34220 Лапово, ул. Иве Андрића 9, са обавезном назнаком :“Пријава на конкурс за заснивања радног односа на неодређено време за радно место „Руководилац финансијско-рачуноводствених послова-начелник службе за правне и економско финансијске,техничке и друге сличне послове “. На полеђини коверте обавезно написати име и презиме кандидата.

                Све додатне информације се могу добити на телефон 034/853-349.

 

 1. ТРАЈАЊЕ ОГЛАСА:

                 Пријавe на  оглас могу се поднети у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

      Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 1. ОБАВЕШТАВАЊЕ О ИЗАБРАНОМ КАНДИДАТУ:

          Избор кандидата ће извршити  директор Дома здравља Лапово.

          Одлука о избору кандидата ће бити објављена на интернет страници Дома здравља Лапово www.dzlapovo.rs у делу „Конкурси“  од када тече рок за правно поступање по истој. Кандидати неће бити лично обавештавани, а послата документа неће  бити враћана. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

 

ДИРЕКТОР:

др Марија Мујковић