Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке  вд  директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр  13111   од                 29.11.2021.год., Здравствени центар расписује

 

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

            

 

                 ОЈ Општа болница Ужице

 

 1. Доктор медицине   ........................................................................................ 1 извршилац
 2. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ......... 3 извршиоца
 3. Техничар инвестиционог и техничког одржавања ...................................... 1 извршилац

                           

 

                

              Услови за заснивање радног односа

 • За радно место доктор медицине   -VII степен стучне спреме,завршен медицински факултет, положен стучни испит и важећа лиценца
 • За радно место  медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима  –IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска школа,смер медицинска сестра,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место техничар инвестиционог и техничког одржавања – IV степен стручне спреме,завршена средња школа ,без обзира на радно искуство

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

 •  Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о  завршеној одговарајућој школи
 • Оверена фотокопија уверења о положеном стучном испиту
 • Оверена фотокопија важеће лиценце
 • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.