Општа болница Кикинда

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („.Сл.гласник РС“ бр.96/2019) а у складу са Кадровским планом за Општу болницу Кикинда за 2018. годину, Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018..године и Одлуке в.д.директора Опште болнице Кикинда бр. 01-14 /92 од  06.12. 2021.године, расписује се :

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 1. Вишег физотерапеута – 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом за рад у Служби за физикалну медицину и рехабилитацију ради замене запосленог за време спречености за рад преко 30 дана
 2. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге –2 извршиоца, на одређено време,  у трајању до 6 месеца, са пуним радним временом за рад у Одељењу за хигијену и дистрибуцију хране због повећаног обима послова

 

Услови за обављање послова под редним бројем 1– Високо образовање- завршене  основне студије првог степена  за физиотерапуете (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; или завршене основне  студије за физиотереуте у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, положен стручни испит и најмање шест месеци радног искуства у наведеном занимању  и поседовање лиценце.

Опис послова под редним бројем 1 -спроводи самостално терапеутске процедуре из области физикалне медицине и рехабилитације (хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, парафинотерапија, киротерапија), на основу налога датог од стране лекара специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације и о томе води прописану медицинску документацију; надзире и контролише рад физиотерапеута; надзире рaд пoмoћнoг oсoбљa у вeзи хигиjeнe просторија за физикалну терапију, oпрeмe, мeдицинскe oдeћe и сл.;спрoвoди кoнтинуирaни нaдзoр прoцeсa стaтистичкoг

извeштaвaњa;увoди у пoсao нoвoпримљeнe рaдникe и кoнтрoлишe oбуку припрaвникa;учи и мoтивише пaциjeнтa дa сe прaвилнo служи пoмaгaлимa;прaти пaциjeнтoвo стaње и нaпрeдак; прилaгoђaвa прoгрaм физиoтeрaпиje у склaду сa нaпрeткoм пaциjeнтoвoг стaњa;пoдстиче и пoдучaвa пaциjeнтa зa сaмoстaлнo извoђeњe вeжби.

 

Услови за обављање послова под редним бројем 2- основно образовање.

Опис послова под редним бројем 2:  одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност; одржава хигијену у административним просторијама; одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здрав-ствене установе; врши дезинфекцију просторија и опреме и другог инвентара  односи прљави веш у вешерај и доноси чист и слаже га на зато предвиђено место,  односи све врсте отпада на зато одређено место  у складу са свим важећим процедурама за рувовање отпадом.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројем  1 подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној високој-вишој школи за више физиотерапеуте
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)
 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извод из матичне књиге рођених
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променуо презиме)
 • Кандидат који има радно искуство потребно је да достави доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројем  2 подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној основној школи
 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извод из матичне књиге рођених
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променуо презиме)
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Кандидат који буде изабран за послове под редним бројем  1 пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

 • Лекарско уверење о здравственој способности за послове за које заснива радни однос – уверење не сме бити старије од 6 месеци
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци
 • Уверење да кандидат није одуђен за кривично дело које га чини неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци
 • Потврду о имунизацији

 

Кандидат  који буде изабран за послове под редним бројем 2 пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

 • Лекарско уверење о здравственој способности за послове за које заснива радни однос – уверење не сме бити старије од 6 месеци
 • Потврду о имунизацији
 • Санитарну књижицу

 

Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се неће користити у друге сврхе.

            Оглас објавити на огласној  табли Опште болнице Кикинда и  Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Кикинда (Кадровска служба) – Ђуре Јакшића 110, 23300 Кикинда с назнаком „ за Оглас“

 

 

ВД  Д и р е к т о р

Опште болнице Кикинда

Др Весна Томин