Дом Здравља „др Милорад Михајловић“ Ражањ

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног говора за здравствене установе, члана 6 и 7. Правилника о раду Дома здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ,члана 23. Статута здравствене установе Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ а у складу са инструкцијом  Министарства здравља о реализацији тачке 3. Кадровског плана број 120-01-151/2020-02 од 02.12.2021.године а на основу насталих потреба,  објављујемо

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

За пријем у радни однос :

1/једне медицинске сестре педијатријског смера  на одређено време са пуним радним временом а због замене запослене за време породиљског одсуства а најдуже до 31.03.2022. године.

Услови:

   -IV –степен, средња медицинска школа  педијатријског или општег

    смера  

   -положен стручни испит

   -поседовање лиценце

   -поседовање возачке дозволе Б категорије

   -извод из матичне књиге рођених

          Оглас остаје отворен 8. дана од дана објављивања од стране  Министарства здравља РС и Националне службе за запошљавање                                        

Пријава са биографијом /CV/ и наведена документа/оверена фотокопија/ се достављају лично или поштом на адресу:

Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ, ул. ,,др Милорада Михајловића,, бр.5, 37215 Ражањ са назнаком ,, Пријава на оглас,,

Одлуку о избору кандидата доноси директор установе у Законом предвиђеном року.

Обавештење  о извршеном избору, кандидати могу добити на телефон 037/3841 663 сваког радног дана од 7-14 часова

 

 

Д и р е к т о р,

Ненад Станковић,дипл.ецц