Дом здравља Житиште

На основу члана 7. ст. 1. тач. 3.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник РС» бр.96/2019 и 58/2020-Анекс 1) и чл.7-9 Колективног уговора Дома здравља Житиште

 

ОГЛАС
за радно место

ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

 

Број извршилаца: 1 (један)
Врста радног односа: радни однос на одређено време – 6 месеци, због повећаног обима посла
Радно време: пуно 40 часова недељно

Опис послова: Као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Житиште

 

Заинтересовани кандидати треба да испуњавају следеће услове:

  1. Завршену средњу медицинску школу-смер фармацеутски техничар
  2. Положен стручни испит
  3. Да поседују лиценцу за рад или решење о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара
  1. Да је држављанин Републике Србије


Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
  • Фотокопија личне карте
  • Фотокопију дипломе о завршеној школи
  • Уверење о положеном стручном испиту.
  • Фотокоију лиценце или решења о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара
  • Уверење о држављанству

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу: Дом здравља Житиште ул.И.Л.Рибара 16, 23210 Житиште.Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.

 

 

ВД Директора

Китареску др Дојнел