Завод за јавно здравље Лесковац

„На основу члана 115., 116. и 119 . Закона о здравственој заштити РС (Сл. гласник РС, број 25/2019), члана 19., 20. и 21. Статута Завода за јавно здравље Лесковац, Управни одбор Завода за јавно здравље Лесковац, на седници одржаној  дана 09.12.2021. године,

 

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор  

 

ДИРЕКТОРА

Завода за јавно здравље Лесковац

на мандатни период од 4 године

 

 

Директор Завода је овлашћен и одговоран да:

 • Представља и заступа Завод, дефинише  пословну  политику и пословни план  и оранизује и руководи процесом рада Завода у складу са законом;
 • Предузима мере за спровођење пословне политике, плана развоја и програма рада и обезбеђивање ресурса;
 • Дефинише политику квалитета и  циљеве који су од нарочитог значаја за успех усвојене стратегије развоја  и  анализира разлоге одступања  планираних и реализованих вредности ;
 • Врши преиспитивање пословања и контролу функционисања свих организационих јединица Завода у циљу континуираног повећања ефикасности;
 • Прати све сегменте пословања кроз увид у имплементацију и контролу  реализације пословно / финансијског  плана;
 • Одређује  кључна подручја активности која имају стратешки значај за достизање пословних  циљеви Завода и процењује  пословне циљеве који имају приоритет за реализацију;
 • Врши контролу оптимизације људских, техничких, организационих, финансијских и других ресурса у Заводу;
 • Доноси одлуку о дислокацији људских, техничких,  финансијских и других ресурса, а у циљу повећања ефикасности и ефективности рада;
 • Финансијски план и програм рада Завода извршава у складу са законом;
 • Одговоран је за доношење  општих и појединачних аката, одлука, наредби и решења за које је овлашћен законом и Статутом,извршавање одлука, аката и налога законом овлашћених органа и подношење  извештаја о раду у складу са законом; 
 • Доноси акт о организацији и систематизацији послова у Заводу;
 • Доноси план стручног усавршавања;
 • Спроводи  усвојену кадровску политику, врши контролу реализације планова едукације и стручног усавршавања;
 • Прати квалитет пружених здравствених услуга и спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада здравствених радника и здравствених сарадника;
 • Одлучује о правима и обавезама запослених из радног односа, у складу са законом и општим актима;
 • Спроводи извршавање судских одлука, аката и налога инспекцијских и других законом овлашћених органа;
 • Одобрава превентивне мере
 • Развија тимски рад у Заводу и креира климу креативног рада;
 • Утврђује начин организовања и спровођења здравствене заштите за време штрајка у складу са законом;
 • Врши и друге послове предвиђене законом и Статутом;

 

За директора Завода за јавно здравље Лесковац , може бити именовано лице, које поред општих услова прописаних законом, испуњава и следеће услове:

 • да је доктор медицине са завршеном специјализацијом из социјалне медицине, епидемиологије, хигијене или микробиологије или има високо образовање из области правних, економских односно организационих наука, на академским мастер студијама, у складу са законом којим се уређује високо образовање,
 • има завршену акредитовану едукацију из области здравственог менаџмента (види члан 271. Закона о здравственој заштити) («Сл. гласник РС 25/2019»)
 • има најмање пет година радног искуства као руководилац здравствене установе, односно руководилац оргтанизационе јединице у здравственој установи
 • није осуђивано, односно против којег се не води истрага, односно против којег није подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом којим се уређује организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кјривичних дела, односно које није правноснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно којем није правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати дужност директора,
 • није члан органа политичке странке,
 • развијена комуникацијска, презентацијска и организацијска способност,
 • одговоран, аналитичан, самосталан, креативан и предан тимском раду
 • испуњава и друге услове предвиђене статутом здравствене установе

 

Уз пријаву на конкурс која садржи личну и радну биографију са адресом и контакт телефоном, кандидат је дужан да приложи следеће доказе:

- диплому о завршеном факултету,

- диплому о завршеној специјализацији,

- уверење о завршеној акредитованој едукацији из области здравственог менаџмента (уколико је има)

- потврду о дужини радног стажа у области здравствене заштите и на руководећим пословима,

- извод из матичне књиге рођених,

- уверење о држављанству

- уверење надлежног тужилаштва да није осуђиван, односно против којег се не води истрага, односно против којег није подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом којим се уређује организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела,

- уверење надлежног органа да правноснажном судском одлуком није осуђивано за умишајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно којем није правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са кривичним закоником и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због којег не меоже обављати дужност директора,

- оверена изјава да није члан органа политичке странке,

- изјаву кандидата о непостојању сукоба јавног и приватног интереса у смислу чл. 113. став 6 Закона о здравственој заштити,

- предлог  Плана рада и развоја за време директорског мандата.

Докази о испуњењу конкурсом предвиђених услова достављају се у овереној фотокопији и да нису старија од 6 (шест)  месеци.

Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове на које се прима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања огласа у Службеном гласнику Републике Србије. Оглас о јавном конкурсу се објављује у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“, дневним новинама „Политика“ и на интернет страници Министарства здравља РС. Јавни конкурс се објављује и на интернет страници и на огласној табли Завода за јавно здравље Лесковац.

Пријавом на конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за директора. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Пријаве  донети лично или послати поштом на адресу: Завод за јавно здравље Лесковац, ул. Максима Ковачевића 11, 16000 Лесковац, са назнаком: „За ЈАВНИ КОНКУРС“, у року од 15 дана који почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа у Службеном гласнику РС..

Кандидати ће о одлуци и именовању директора од стране оснивача бити писано обавештени.

 

 

Председник УО

Зоран Ђорђевић