Завод за биоциде и медицинску екологију, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 96/2019 и 58/2020), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-5052/2021 од 28.05.2021, у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова Завода за биоциде и медицинску екологију

 

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

из Београда, ул. Требевићка бр. 16

расписује

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

 1. САНИТАРНИ / САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ТЕХНИЧАР - ОПЕРАТИВНО САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР – 5 ИЗВРШИЛАЦА

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ

Средње образовање у трајању од четири године, медицинске струке

 

ОПИС ПОСЛА:

 1. спроводи мере за спречавање ширења заразних болести,
 2. спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације,
 3. послови дезинфекције, дезинсекције и дератизације у здравственим и другим установама, у програмима јавног здравља, животној средини,
 4. послови систематске дератизације, сузбијање комараца и сузбијање крпеља,
 5. учествује у пословима мониторинга ДДД послова и сузбијања штетних организама у програмским активностима,
 6. ДДД послови у заштити биља и ветерини и привреди и ванпривреди,
 7. 7. ДДД послови у карантинским условима по епидемиолошким индикацијама,
 8. 8. послови на одржавању опреме,
 9. 9. послови одржавања круга и објеката Завода у ванредним околностима (отклањање последица елементарних непогода и у другим ванредним ситуацијама),
 10. 10. обавља послове припреме препарата, справљање радних смеша, паковање, размеравање и достављање препарата за обављање ДДД послова извршиоцима на терену,
 11. 11. запослени је дужан да се одазове на сваки позив који му је упућен преко интерне мобилне телефонске мреже у току радног времена, а у време пасивног дежурства и ван радног времена, односно 24 часа на дан,

12.запослени је дужан да радне задатке извршава у свему по процедурама предвиђеним системом квалитета  ИСО стандарда Завода,

 1. 13. управљање моторним возилом, вожња за потребе обављања ДДД послова, одржавање возила (чишћење и прање) и вођење документације о исправности и коришћењу возила.

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

Најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Положен курс за рад са биоцидима и курс за рад са отровним гасовима (фумигација)

Дозвола за управљање моторним возилом Б категорије.

 

 1. САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР/САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ТЕХНИЧАР - ОПЕРАТИВНИ ТЕХНИЧАР ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ МЕДИЦИНСКОГ ПРИБОРА И ОПРЕМЕ - 1 ИЗВРШИЛАЦ

 

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ

Средње образовање у трајању од четири године медицинске струке

 

ОПИС ПОСЛА:

 1. организује и планира рад коморе за стерилизацију на основу Плаве књиге и у договору са захтевима корисника услуга,
 2. учествује у спровођењу интерне обуке и контроли знања из области рада коморе за стерилизацију, као и обуке заштите на раду и заштите животне средине,
 3. спровођење и контролисање мера заштите на раду у стерилизационом блоку (комори и просторијама које припадају комори за стерилизацију),
 4. уговара услуге стерилизације,
 5. организује пријем робе на стерилизацију и вођење документације у вези са истом интерно и према корисницима услуга,
 6. организује одржавање и сервисирање коморе за стерилизацију,
 7. спроводи мере за спречавање ширења заразних болести,
 8. спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације,
 9. учествује у пословима мониторинга ДДД послова и сузбијања штетних организама у програмским

    активностима,

 1. управљање моторним возилом, вожња за потребе обављања ДДД послова, одржавање возила (чишћење и прање) и вођење документације о исправности и коришћењу возила,
 2. запослени је дужан да се одазове на сваки позив који му је упућен преко интерне мобилне телефонске мреже у току радног времена, а у време пасивног дежурства и ван радног времена, односно 24 часа на дан,
 3. запослени је дужан да радне задатке извршава у свему по процедурама предвиђеним системом квалитета ИСО стандарда Завода за биоциде и медицинску екологију,
 4. дужан је да сачињава и доставља непосредном руководиоцу недељне, месечне и кварталне планове рада и извештаје о извршеним пословима,
 5. истражује тржиште и проширује број корисника коморе, води и прати документацију у вези са радом коморе,
 6. учествује у тимском раду и обезбеђује услове и добру радну атмосферу за спровођење послова за које је задужен,
 7. учествује у пословима мониторинга и сузбијања штетних организама,
 8. при обављању послова запослени је дужан да се придржава свих прописаних процедура и упутстава за рад и заштитних мера и да користи сва прописана заштитна средства (обућу, одећу, рукавице, капу...) за послове које обавља ради очувања заштите здравља и безбедности на раду,

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

Најмање шест месеци радног искуства на пословима санитарног техничара/санитарно еколошког техничара

Положен курс за рад са биоцидима и курс за рад са  отровним гасовима (фумигација).

 

Радни однос се заснива на неодређено време.

 

Уз пријаву се подноси биографија, фотокопија личне карте или извод очитане личне карте, и докази о испуњености тражених услова конкурса у неовереним фотокопијама.

Документа се неће враћати.

 

Пријаве са траженим прилозима се достављају на адресу Завода за биоциде и медицинску екологију, Београд, Требевићка 16, поштом или на писарницу Завода.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа подлежу провери знања.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Податке прикупља и податке обрађује Правна служба Завода за биоциде и медицинску екологију.

 

Кандидат који буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

 

директор Завода

Прим. др Драгана Деспот