Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 96/19)  и одлуке в.д. директора Института бр. 7890/1 од 07.12.2021. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Одсеку за инструменталну технику Одељења лабораторија за екотоксикологију у Центру за хигијену и хуману екологију Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“:

 

 

 

Биохемијски/хемијски/физикохемијски техничар

на одређено време, до 6 месеци, са пуним радним временом,

због повећаног обима посла

1 извршилац

 

 

Опис послова и радних задатака:

Ради на практичном извођењу мање сложених анализа и аналитичких операција по писаном налогу здравственог сарадника - аналитичара у екотоксиколошкој лабораторији и здравственог сарадника специјалисте токсиколошке хемије/санитарне хемије. Преузима и евидентира узорке за аналитичка испитивања. Припрема узорке, припрема све растворе потребне за аналитичка испитивања, обезбеђује потребне количине хемикалија, воду потребне чистоће за све процесе. Води рачуна лабораторијском посуђу, као и о чистоћи радних површина. Ради на опреми за коју је овлашћен за рад. Одговоран је за одржавање опреме на којој ради. Дистрибуира у друге Одсеке Одељења лабораторија за екотоксикологију интерне налоге за рад. Води евиденцију и записе о целокупном свом раду. Обавља друге послове и задатке из делокруга рада Одељења по налогу здравственог сарадника - аналитичара у екотоксиколошкој лабораторији и здравственог сарадника специјалисте токсиколошке хемије/санитарне хемије и шефа Одељења.

 

Услови:

- средње образовање;

- стручни испит у складу са Законом.

 

Пријаве и CV слати на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића бр. 5, 11000 Београд

 

са назнаком: ЗА КОНКУРСБиохемијски/хемијски/физикохемијски техничар

 

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и на огласној табли

и интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут“.