Општа болница Мајданпек

На основу члана 7, 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019 и 58/2020-Анекс I), члана 21. Статута Опште болнице Мајданпек, дописа Министарства здравља бр. 112-01-1236/2021-02 од 04. новембра 2021. године, као и дописа Министарства здравља, Сектора за организацију здравствене службе бр. 06-00-8-5/2021-02 од 5. новембра 2021. године, Кадровског плана за Болницу за 2018. годину, број: 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, в.д. директора доставља на објављивање

 

ОПШТА БОЛНИЦА МАЈДАНПЕК

расписује

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на неодређено време, са пробним радом у трајању од 6 месеци, са пуним радним временом

 

I

            За радно место:

 

1) Доктор медицине специјалиста у операционим салама - специјалиста опште хирургије - 1 (један) извршилац;

2)  Доктор медицине у операционим салама - специјалиста гинекологије и акушерства - 1 (један) извршилац;;

3) Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти – специјалиста интерне медицине - 1 (један) извршилац;

 

II

Поред општих услова прописаних Законом о раду ("Службени гласник РС" бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и следеће услове:

 

За радно место бр.1

 

Стручна спрема / образовање :

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника -  специјалиста опште хирургије;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника – специјалиста опште хирургије.

 

Додатна знања / испити / радно искуство :

- стручни испит;

- лиценца;

- специјалистички испит из опште хирургије;

 

            За радно место бр. 2

Стручна спрема/образовање:

Високо образовање:

 • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника – специјалиста гинекологије и акушерства;
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника - лекар специјалиста гинеколог акушер

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

- стручни испит;

- лиценца;

- специјалистички испит из гинекологије са акушерством;

 

            За радно место бр. 3

Стручна спрема / образовање :

Високо образовање:

 • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

(специјалиста интерне медицине)

 Додатна знања / испити / радно искуство :

- стручни испит;

- лиценца;

- специјалистички испит из интерне медицине;

 

III

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом (са наведеном адресом и контакт телефоном);
 • Оверену фотокопију дипломе;
 • Оверену фотокопију лиценце или решења о упису у комору ;
 • Уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци);
 • Оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених / венчаних ако је дошло до промене презимена (не старије од 6 месеци);
 • Доказ да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд);
 • Доказ да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП),
 • Фотокопију/очитану личну карту.

 

Факултативно:

 • Кандидати могу да доставе и друге сертификате, уверења, потврде и сл. уколико поседују.
 • Фотокопија уговора о раду којом се доказује радно искуство у траженом звању или Потврда/уверење које издаје послодавац којом се доказује дата чињеница. Исто је потребно доставити ради утврђивања претходног радног стажа и евентуалног бодовања кандидата, како би се утврдило да је наведено лице обављало послове у неком од наведених звања.
 • Факултативна документа се подносе ради утврђивања додатних информација о образовању, радном искуству и сл. кандидата.

 

IV

Рок за пријављивање на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља Републике Србије (напомена у погледу рачунања рокова, дан када је обавештење извршено, односно дан у који пада догађај од ког се рачуна трајање рока, не урачунава се у рок, већ се почетак рока рачуна од првог наредног дана, а уколико последњи дан рока пада на дан у коме установа не ради, рок истиче кад протекне први наредни радни дан) .

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

У случају већег броја пријављених кандидата, може бити обављен разговор са кандидатима из ужег избора, ради добијања додатних информација које могу бити битне за доношење одлуке о пријему.

 

Обавештење о избору кандидата, кандидатима ће бити достављено у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Пријаву са документацијом са назнаком „Пријава на оглас за радно место __________ рб.___“ доставити лично или на адресу:

Општа болница Мајданпек

Капетанска 30

19250 Мајданпек

 

 

ВД ДИРЕКТОРА

Др мед. спец.Никола Стефановић,

специјалиста интерне медицине